سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

ایّام متبرّکۀ بهائی: منتخباتی از آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله

مجموعه‌ای از چهل و پنج فقره از آثار حضرت بهاءالله در بارۀ ایّام مقدّسۀ نه‌گانۀ بهائی.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و رسالت حضرت بهاء‌الله »

دربارۀ این اثر

مطالعۀ آن لاین