سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

مجموعه‌ها

گزیده‌هایی از آثار بهائی که توسّط دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح بیت‌ العدل اعظم در بارۀ مضامین مختلف جمع‌آوری گردیده است.

نشانگر متونی است که به تازگی اضافه شده‌اند