سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

حقوق الله

مجموعه‌ای از آثار مبارکه که توسّط دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح بیت العدل اعظم تهیّه شده است.

دربارۀ این اثر