کتابخانه

حقوق الله

فهرست مطالب

حقوق اللّه

مجموعه‌ای از منتخبات نصوص مبارکۀ حضرت بهاءاللّه و حضرت عبدالبهاء

دست‌خط‌های صادره توسّط و یا از طرف حضرت ولیّ‌امراللّه و بیت العدل اعظم
به انضمام ترجمۀ دست‌خط‌های صادره به زبان انگلیسی
توسّط هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی

آوریل ۲۰۰۷

بازبینی اوت ۲۰۰۹