کتابخانه

حقوق الله

فهرست مطالب

۴. مصارف حقوق اللّه

منتخباتی از آثار حضرت بهاءاللّه

[۱۰۴]

حکم محکم اینکه در هر بلد آنچه از حقوق اللّه موجود است و یا بشود باید در ساحت اقدس عرض شود آنچه حکم صادر معمول گردد تا هر امری منظّم باشد.

[۱۰۵]

و اینکه در بارۀ فقرا نوشته بودید که می‌شود حقوق الهی را به آنها داد یا نه این فقره منوط به اذن است در هر محل که حقوق الهی جمع شد باید تفصیل آن و تفصیل فقرا عرض شود انّه یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید چه اگر عموماً اذن داده شود خالی از اختلاف نخواهد بود و سبب زحمت خواهد شد.

قسمتی از آثار حضرت عبدالبهاء

[۱۰۶]

و حقوق را به موجب نصوص کتاب اقدس جمع نمایید در محلّی و صرف مواقع لازمه نمایید ولی به کسی در آنجا تکلیف دادن حقوق ننمایید مگر آنکه خود به صرافت طبع و طیب خاطر دهند.

قسمتی از دست‌خط‌های‌ حضرت ولیّ‌امراللّه

[۱۰۷]

به نصّ وصایا حقوق ‌اللّه باید صرف امر تبلیغ در ممالک شرقیّه و غربیّه و تأسیس معاهد و معابد امریّه و ترویج اعمال خیریّه و منافع عمومیّه گردد.

(نامۀ مورّخ ۱۵ ژانویه ۱۹۳۳ از جانب حضرت ولیّ‌امراللّه خطاب به یکی از احبّا)

منتخباتی از دست‌خط‌های صادره توسّط و یا از طرف بیت العدل اعظم

[۱۰۸]

حضرت عبدالبهاء در یكی از الواح مبارکه می‌فرمایند، "تصرّف در حقوق جزئی و کلّی جائز ولی به اذن و اجازۀ مرجع امر." تمهیدات مقرّره در الواح مبارکۀ وصایا مبنی بر اینکه حقوق ‌اللّه "راجع به ولیّ امر اللّه است" به وضوح منطبق با این اصل است. حضرت عبدالبهاء در لوح مبارک دیگری بیت ‌العدل اعظم را "مرجع کلّ امور" ذکر فرموده‌اند و در غیاب ولیّ ‌امر اللّه بدیهی است كه بیت ‌العدل اعظم معهد اعلی و مؤسّسۀ مركزی امر مبارک می‌باشد. به علاوه، قبل از دوران حضرت عبدالبهاء، حضرت بهاءاللّه بیان زیر را نازل فرموده بودند: "از برای حقوق الهی قراریست معیّن بعد از تحقّق بیت العدل علی ما اراده اللّه حکم آن ظاهر می‌شود." طبق این نصوص صریحه بدیهی است که اتّخاذ تصمیم برای وصول و صرف حقوق ‌اللّه در حال حاضر در حیطۀ اختیارات بیت ‌العدل اعظم است. (ترجمه)

(نامۀ مورّخ ۲ مارس ۱۹۷۲ بیت العدل اعظم خطاب به حضرات ایادی امر اللّه مقیم ارض اقدس)

[۱۰۹]

و امّا در مورد حقوق ‌اللّه، … حقّ نظارت بر ادارۀ حقوق ‌اللّه منحصراً به مركز امر اللّه اختصاص دارد. برخی " اختیارات و وظایف " به بیت ‌العدل اعظم اختصاص یافته كه در قانون اساسی بیت‌ العدل اعظم برشمرده شده است از قبیل "حفاظت نصوص مقدّسه"، "ترویج مصالح امر اللّه"، "اعلان و انتشار و تبلیغ دین‌ اللّه" و غیره. وجوه عایده از ادای حقوق ‌اللّه به صلاح‌دید بیت العدل اعظم در جهت حصول این اهداف صرف می‌شود. (ترجمه)

(نامۀ مورّخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ از طرف بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)

[۱۱۰]

سؤال نموده‌اید كه بیت ‌العدل اعظم در کجا و به چه ترتیب استفاده از وجوه واصله از پرداخت حقوق ‌اللّه را گزارش می‌دهند. بیت ‌العدل اعظم گزارشی از مخارج جاری این وجوه صادر نمی‌كنند امّا استفاده از این وجوه جنبۀ سرّی و مخفیانه‌ ندارد. در نصوص مبارکه به صراحت آمده است که حقوق ‌اللّه باید به مرجع امر كه همه باید به آن توجّه نمایند پرداخت شود و ذکر شده است که وجوه مزبور "لأجل الصّرف علی الفقرآء و الضّعفآء و المساکین و الایتام و سائر المصارفات اللّازمة فی امر اللّه" است. تصمیمات مربوط به مسائلی نظیر وقت و راه‌های صرف وجوه و مبلغ آن به عهدۀ بیت ‌العدل اعظم است.

حال، مانند دوران قیادت حضرت شوقی افندی، كلّیّۀ وجوه دریافتی توسّط مرجع امر اللّه برای ترویج مصالح امر مبارك در مركز جهانی و در سراسر عالم استفاده می‌شود. در نشریّۀ مؤسّسۀ حقوق ‌اللّه، شمارۀ ۶ ذكر شده است كه وجوه برای اهدافی چون "ترویج امر تبلیغ و نشر نفحات ‌اللّه در سراسر جهان، مراقبت و حفظ و نگهداری و بازسازی اماكن مقدّسۀ امری، بنای مركز اداری جهانی بهائی، حمایت از فعّالیّت بسیاری از مؤسّسات و نهادهای امری، ساخت و بازسازی مشارق اذكار، تأسیس و حمایت مؤسّسات جدید، امور خیریّه و عامّ ‌المنفعه، و حمایت از مصالح متعدّد جهانی امر مبارك" (ترجمه) مصرف می‌گردد.

استفادۀ مؤثّر از حقوق ‌اللّه و سایر وجوه موجودی که تحت اختیارِ بیت ‌العدل اعظم است را می‌توان در تحوّلات عظیمی كه در مرکز جهانی بهائی و در سراسر جامعۀ جهانی بهائی حاصل شده مشاهده نمود، جامعه‌ای كه بسیاری از بودجه‌های ملّی آن به علـّت فقر اكثریّت عظیمی از احبّای جهان و عدم استطاعت آنها به حمایت از صندوق‌های ملّی خود، باید از طریق مساعدت‌های بیت ‌العدل اعظم تأمین گردد….

حقوق ‌اللّه، همان طور كه از نامش مستفاد می‌شود، از خصیصۀ خاصّی برخوردار است كه آن را از كلّیّۀ صندوق‌های دیگر امری متمایز می‌سازد. ماهیّت و هدف آن و بركات حاصله از پرداخت آن را می‌توان در مجموعه‌ای كه تحت این عنوان انتشار یافته مطالعه نمود….

تبرّع به صندوق‌های امری و هم‌چنین پرداخت حقوق ‌اللّه، طبق اصول بهائی به طور محرمانه صورت می‌گیرد و برای آنها رسید صادر می‌شود … اطمینان داشته باشید كه در مركز جهانی بهائی روشی برای مدیریّت مالی اتّخاذ شده تا حساب‌ها به طور دقیق نگه‌داری شود و از هر گونه حادثۀ مُسرفانه و یا خدای‌نکرده سوء استفادۀ احتمالی نیز جلوگیری به عمل آید، روشی که هم محرمانه بودن هر تبرّع را حفظ می‌کند و هم پاکی و صداقتِ استفاده از كلّیّۀ وجوه واگذار شده به بیت ‌العدل اعظم را تضمین می‌نماید. (ترجمه)

(نامۀ مورّخ ۱۶ فوریه ۱۹۹۸ از طرف بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)

[۱۱۱]

و امّا در پاسخ به نگرانی خاصّ شما كه موجب مطرح كردن این سؤال گردیده خاطرنشان می‌سازد که استفاده از وجوه عایده از حقوق ‌اللّه که منحصراً به اختیار و نظر مرجع امر اللّه انجام می‌شود، طیف وسیعی از مصارف مختلف و بالمآل نیازهای متنوّع جامعه را به طرقی در بر خواهد گرفت كه به حلّ مشکلات اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. امّا این ایّام هنوز بدایت اجرای این حکم در سراسر جهان است و برای بیت ‌العدل اعظم در وضع فعلیِ جامعۀ بهائی و یا در اوضاع کنونیِ اجتماع، امكان‌پذیر نیست كه به شرح و بسط این جزئیّات بپردازند. حقوق ‌اللّه در حال حاضر عمدتاً برای امور جامعۀ بهائی مصرف می‌شود كه البتّه شامل مجهودات اوّلیّه‌اش در راه توسعۀ اجتماعی و اقتصادی نیز می‌گردد. (ترجمه)

(نامۀ مورّخ ۸ سپتامبر ۱۹۹۹ از طرف بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)

[۱۱۲]

همان طور كه واقفید، وظیفۀ احبّا در مورد ادای حقوق ‌اللّه در كتاب مستطاب اقدس مقرّر شده و این پرداخت‌ها به مرجع امر اللّه كه اکنون بیت ‌العدل اعظم است تقدیم می‌شود. اتّخاذ تصمیم در مورد مصرف آن به عهدۀ بیت ‌العدل اعظم است و در حال حاضر وقف وظیفۀ خطیر استقرار نظم جهانی حضرت بهاءاللّه می‌گردد كه لازمۀ اصلیِ حلّ پایدار ابتلائاتی است که عالم انسانی اکنون دچار آن است.

بیت ‌العدل اعظم ترتیباتی فراهم نموده‌اند تا حساب‌ دقیق و تفصیلی عایدات و مخارج صندوق حقوق ‌اللّه توسّط هیئت بین‌المللی امنای حقوق ‌اللّه و دفتر حقوق ‌اللّه در ارض اقدس نگه‌داری شود. بیت العدل اعظم بر فعّالیّت مؤسّسۀ حقوق ‌اللّه نظارت دارند و كاملاً راضی و مطمئن هستند كه امور در کمال صحّت و امانت اجرا می‌شود.

چنین اظهار اطمینانی از طرف بیت ‌العدل اعظم البتّه برای اعضای جامعۀ بهائی كافی است. بیت ‌العدل اعظم در حال حاضر لزومی نمی‌بینند كه اطّلاعات مربوط به حساب‌های حقوق ‌اللّه به ناظران خارج از جامعه ارائه داده شود؛ چنانچه در آینده وضعی پیش بیاید که مناقشه‌ای عمومی راجع به این موضوع به میان آید، بیت ‌العدل اعظم هر اقدامی را كه در آن زمان مصلحت بدانند به عمل خواهند آورد. (ترجمه)

(نامۀ مورّخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶ از طرف بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)

این ترجمه در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ تجدید گشت