سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

نار و نور

منتخباتی از آثار مبارکۀ جمال اقدس ابهی و حضرت عبدالبهاء و توقیعات حضرت ولیّ‌امرالله که توسّط بیت‌ العدل اعظم جمع‌آوری و برای اوّلین بار در سال ١٩٨٢ به چاپ رسید.

دربارۀ این اثر