سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

سراپردۀ يگانگی

پنج لوح خطاب به افرادی زرتشتی نژاد از جمله دو نامه در جواب سؤالات مانکچی صاحب، دانشمند و نيکوکار زرتشتی پارسی، لوح هفت پرسش و دو لوح ديگر.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و رسالت حضرت بهاء‌الله »

دربارۀ این اثر