سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

کتاب ایقان

رساله‌ای که در جواب سؤالات دایی حضرت باب در سال ۱۸۶۲–۱۸۶۱ در بغداد از قلم حضرت بهاءالله نازل شده است.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و رسالت حضرت بهاء‌الله »

دربارۀ این اثر