سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

ندای ربّ الجنود: الواح نازله از قلم حضرت بهاء‌الله

شش لوح که از قلم حضرت بهاءالله دردوران تبعید در ادرنه و اوائل سالهای عکّا خطاب به ملوک و رؤسای آن زمان از جمله ناپلئون سوّم امپراطور فرانسه، الکساندر دوّم تزار روسیه، ویکتوریا ملکۀ انگلیس، ناصرالدّین شاه ایران و پاپ پی نهم نازل شده است.

یادداشت‌هایی که در سورۀ هیکل بعد از شماره با علامت "*" متمایز شده از بیانات حضرت بهاءالله است.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و رسالت حضرت بهاء‌الله »

دربارۀ این اثر