سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »
مطلع لوح
آنچه از معنی بیت در آیات الهی نازل و از افق سماء حقیقت مشرق
جوهر تسبیح و ساذج تقدیس سلطان بدیع منیع قیّومی را سزاست
قلم اعلی لازال بر اسم احبّای خود متحرّک و جاری
رایحهٴ احزان جمال رحمن را احاطه نموده
مکتوب آن جناب بمنظر اکبر وارد
نامهٴ آن جناب بین یدی العرش حاضر و بر مقرّ انّه لا یعرف بما سواه واصل
حمد خداوند یکتا را لایق و سزا که عالم ملک و ملکوت را بوجود انسان کامل بیاراست
حمد و ثنای اهل بقا مالک اسماء را لایق و سزاست که ذیل اطهرش از مفتریات اهل بغضا مقدّس و مبرّا بوده و هست آنچه
سبحانک یا رب الکائنات و مرجع الممکنات اشهد بلسان ظاهری و باطنی
حمد مقدس از ذکر و بیان مقصود امکان را لایق و سزاست
الهی الهی اشکرک فی کل حال و احمدک فی جمیع الاحوال
شهد الله انّه لا اله الّا هو و انّا كلّ له عابدون (سورة العباد)
یا اسم جود علیک بهائی عبد حاضر مکتوبیکه بنام آنجناب بود
این کتابیست از مظلوم آفاق بیکی از دوستانش که از مقام خود هجرت نموده
انشاء الله لم یزل و لایزال بخدمت غنی متعال مشغول باشید
انا اردنا ان نذکر اولیائی فضلا من عندی و انا الفضال القدیم
حمد مالک وجود و سلطان غیب و شهود را لایق و سزاست
یا احباء الله یا اسراء الارض وارد شد بر شما آنچه که سبب حزن ملا اعلی گشت
حقیقت مدح و جوهر ثنا اهل بها را لایق و سزا
حق جل جلاله اهل عالم را بحیات دائمه میخواند
جناب سلمان انتهای شب است و ابتدای طلوع صبح که این عبد قلم برداشته
یا ابن ابهر یذکرک مالک القدر فی هذا المقام الذی ینطق کل ذره من ذراته
متروک عالم و مسجون بین امم ترا بلسان پارسی احلی ذکر مینماید
کتاب انزله المظلوم لمن اراد ان یشرب الرحیق المختوم
جمیع عالم منتظر یوم الله و بکمال خضوع و خشوع
هذا کتاب من لدی العبد الی الذی سافر الی الله و کان من المهاجرین
طوبی لک یا جواد بما وجدناک مستقیما علی الامر
طوبی لک یا جواد بما وجدناک مستقیما علی الامر علی شان ما منعتک جنود العالم
بسا اشجار که باثمار بدیعه الهیه تزیین یابد و ما در تحت تراب مسجون باشیم
ذکر من لدنا لمن قصد المقام الاعلی و قطع البر و البحر
ای اهل بها بشنوید وصیت قلم اعلی را از اراده خود بگذرید
یا اباالحسن انشاء الله بعنایت مخصوصه حق فائز باشی و بما ینبغی لایام الله عامل
حق عزیز میفرماید ای کنیز من ذکرت لدی العرش مذکور
هذا ذکر من الله الی الذین هم کسروا اصنام انفسهم بتقوی الله
مطالعۀ آن لاین