سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »
مطلع لوح
هذا کتاب من لدنّا الی الّذی کسّر صنم الوهم بسلطان ذکر ربّه مالک الرّقاب
هذا کتاب من لدنّا الی الّذی فاز بأنوار الوجه
صبح یوم مبارک جمعه از قصر سفر نمودیم و در بستان وارد
حمد مشعشع مطرّز متلامع مترافع متصاعد هواء قرب قدس حضرت محبوبی است
الهی الهی تری عبدک اقبل الیک و اراد ان یتشرّف بما امرته به فی کتابک
یا ایّها الحاضر لدی الباب و المستقیم علی الامر علیک سلام الله و رحمته
یا اباالحسن لعمری قد فتح باب السّرور بمفتاح اسمی الغفور
ای احمد ندایت شنیده شد و توجّهت لدی المظلوم مذکور آمد
یا زهرا حمد کن مالک اسماء را که ترا بعرفانش موفّق فرمود
هذا کتاب من لدنّا الی من تقرّب الی الله المهیمن القیّوم
جناب احمد فائز و عملش لدی الله مقبول
حمد مقصود عالم و مولی الأمم را لایق و سزاست
ان استمع یا عبد ما یوحی الیک عن شطر القدس
هذا کتاب من لدی البهآء الی الّذی آمن بالله و آیاته
هذا کتاب کریم نزل من جبروت مشیّة ربّک العلیّ العظیم
طوبی لک بما نزلت لک من جهة السّجن آیات ربّک
سبحان الّذی نزّل الآیات بالحقّ و من قبلها البیان
یا معشر الأصفیآء لم یدر البهآء من ایّ مصائبه یذکر لکم
کتاب انزله الرّوح الأمین من لدی الله ربّ العالمین
ذکری من توجّه الی وجهی و اقبل الی افقی و سمع ندائی
کتاب نزّل بالحقّ لمن فاز بنور الله المهیمن القیّوم
ذکر رحمة ربّک عبده لیکون من المتذکّرین
یا آقا بابا علیک بهآء الله الأبهی هل تعلم من ینادیک قلم الله الأعلی
نفحات وحی عالم را اخذ نموده ولکن عباد از آن غافل و محجوب
انشآءالله لم‌یزل و لایزال از کوثر عرفان محبوب امکان بیاشامید
نقطۀ اولی میفرماید اگر نفسی ظاهر شود و یک آیه بیاورد تکذیب مکنید
سبحانک یا من اقرّ کلّ ذی قدرة بالعجز عند ظهورات قدرتک
فسبحانک اللهمّ باسمک الاعلی فی سرادق الابهی
الهی الهی اشهد هذا الیوم یومک الّذی کان مذکوراً فی کتبک
سبحانک یا الهی دعوتنی اجبتک نادیتنی سرعت الیک
ان یا صغیر السّن انّ ربّک یدعو نفسه بلسانک
قل اللهمّ انّک انت مظهر المظاهر و مصدر المصادر و مطلع المطالع
تری یا الهی اشراق شمس کلمتک من افق سجنک
این جزو در مصیبت حروفات عالین نوشته شده ولکن این ایّام بنفسی تخصیص یافت
آنچه از معنی بیت در آیات الهی نازل و از افق سماء حقیقت مشرق
جوهر تسبیح و ساذج تقدیس سلطان بدیع منیع قیّومی را سزاست
قلم اعلی لازال بر اسم احبّای خود متحرّک و جاری
رایحۀ احزان جمال رحمن را احاطه نموده
مکتوب آن جناب بمنظر اکبر وارد
نامۀ آن جناب بین یدی العرش حاضر و بر مقرّ انّه لا یعرف بما سواه واصل
حمد خداوند یکتا را لایق و سزا که عالم ملک و ملکوت را بوجود انسان کامل بیاراست
حمد و ثنای اهل بقا مالک اسماء را لایق و سزاست که ذیل اطهرش از مفتریات اهل بغضا مقدّس و مبرّا بوده و هست آنچه
سبحانک یا رب الکائنات و مرجع الممکنات اشهد بلسان ظاهری و باطنی
حمد مقدس از ذکر و بیان مقصود امکان را لایق و سزاست
الهی الهی اشکرک فی کل حال و احمدک فی جمیع الاحوال
شهد الله انّه لا اله الّا هو و انّا كلّ له عابدون (سورة العباد)
یا اسم جود علیک بهائی عبد حاضر مکتوبیکه بنام آنجناب بود
این کتابیست از مظلوم آفاق بیکی از دوستانش که از مقام خود هجرت نموده
انشاء الله لم یزل و لایزال بخدمت غنی متعال مشغول باشید
انا اردنا ان نذکر اولیائی فضلا من عندی و انا الفضال القدیم
حمد مالک وجود و سلطان غیب و شهود را لایق و سزاست
یا احباء الله یا اسراء الارض وارد شد بر شما آنچه که سبب حزن ملا اعلی گشت
حقیقت مدح و جوهر ثنا اهل بها را لایق و سزا
حق جل جلاله اهل عالم را بحیات دائمه میخواند
جناب سلمان انتهای شب است و ابتدای طلوع صبح که این عبد قلم برداشته
یا ابن ابهر یذکرک مالک القدر فی هذا المقام الذی ینطق کل ذره من ذراته
متروک عالم و مسجون بین امم ترا بلسان پارسی احلی ذکر مینماید
کتاب انزله المظلوم لمن اراد ان یشرب الرحیق المختوم
جمیع عالم منتظر یوم الله و بکمال خضوع و خشوع
هذا کتاب من لدی العبد الی الذی سافر الی الله و کان من المهاجرین
طوبی لک یا جواد بما وجدناک مستقیما علی الامر
یا جواد امروز روزیست که از ذکرش نفس ساعت مضطرب مشاهده شد
بسا اشجار که باثمار بدیعه الهیه تزیین یابد و ما در تحت تراب مسجون باشیم
ذکر من لدنا لمن قصد المقام الاعلی و قطع البر و البحر
ای اهل بها بشنوید وصیت قلم اعلی را از اراده خود بگذرید
یا اباالحسن انشاء الله بعنایت مخصوصه حق فائز باشی و بما ینبغی لایام الله عامل
حق عزیز میفرماید ای کنیز من ذکرت لدی العرش مذکور
هذا ذکر من الله الی الذین هم کسروا اصنام انفسهم بتقوی الله
مطالعۀ آن لاین