کتابخانه

حمد مالک وجود و سلطان غیب و شهود را لایق و سزاست

فهرست مطالب

جناب آقا صمد علیه بهآء اللّه

بنام یکتا خداوند دانا

حمد مالک وجود و سلطان غیب و شهود را لایق و سزاست که بانوار اسم اعظم عوالم افئده و قلوب را منوّر فرمود و بافق اعلی در سجن عکّا راه نمود اوست مقتدری که قوّت عالم ضعیفش ننمود و از اراده‌اش بازنداشت جلّت عظمته و علت سلطنته سبحان‌اللّه مدّعیان محبّت الهی نقض عهد نموده‌اند و باعدا پیوسته‌اند نصائح مشفقانه و مواعظ حکیمانه اثر ننمود از حقّ جلّ جلاله سائل و آملیم عباد خود را بطراز عدل و انصاف مزیّن فرماید اوست قادر و توانا لا اله الّا هو العلیّ الأعلی اولیا را از قبل مظلوم تکبیر برسان بگو چون قضیّۀ مظلوم علّت غصّه است لذا از ذکرش صرف نظر نمودیم سفینۀ الهی را امواج احاطه نموده و مصباح ربّانی را اریاح از حقّ میطلبیم ظاهر فرماید آنچه را سبب و علّت صدق و امانت و دیانت و عدل و انصافست عالم و امم گواهند که این مظلوم جز اعلای کلمه و ارتقاء وجود اراده نداشته و ندارد طوبی لمن زیّن رأسه باکلیل العدل و هیکله بطراز الانصاف و ویل للمعرضین و المنکرین