کتابخانه

ای علی بلقآء اللّه فایز شدی و بضیاء وجه مستنیر و این فضلی است کبیر

فهرست مطالب

جناب علی

هو البدیع

ای علی بلقآء اللّه فایز شدی و بضیاء وجه مستنیر و این فضلی است کبیر ان یا علی فانقطع عن کلّ من فی السّموات و الأرض ثمّ اذهب بروح اللّه و رضائه الی المدینة ثمّ اخبر اهلها بما رأیت و شهدت و عرفت من ضرّ الّذی ورد علی جمال القدم من المشرکین ای علی باخلاقم متخلّق شو و با احبّایم بخضوع تمام معاشر باش ای علی آنچه تلقاء عرش نصایح محکمه از لسان اللّه اصغا نمودی فراموش مکن ای علی در ابکار بذکر جمال مختار مشغول باش و در اسحار بیادش مأنوس ای علی ذکرم شفای قلوب و ضیاء صدور بوده و خواهد بود بدنیای فانی از طلعت باقی غفلت مکن و از شداید آن محزون مشو در کلّ امور بسلطان ظهور توکّل کن اگر بوصایای الهی عامل شوی بخیر اکبر و منظر اظهر فایز گردی ای علی برسولم مأنوس باش چه که لحظات عنایتم لازال باو متوجّه بوده کذلک امرک جمال القدم لتکون من العاملین