کتابخانه

ای دوستان جمال رحمن من ‌غیر ستر و کتمان از افق اکوان مشرق و لائح

فهرست مطالب

این لوح ابدع امنع اقدس از سماء مشیّة رحمانی مخصوص اهل قریۀ زیرک نازل ورقۀ فردوس یعنی اخت الباب ملّا محمّد و اصحاب آن قریه را بخواهد و برایشان بخواند

بنام خداوند فرد واحد

ای دوستان جمال رحمن من ‌غیر ستر و کتمان از افق اکوان مشرق و لائح بشأنیکه احدی از اهل بصر را مجال انکار باقی نمانده مگر آنکه لایق ادراک منظر اکبر نبوده چنانچه مشاهده میشود شمس مشرق و مضیء ولکن اعمی از مشاهدۀ آن محروم و بی‌نصیب است پس خوشا حال نفوسیکه الیوم بمقرّ اطهر و منظر اکبر ناظرند قسم بانوار فجر تقدیس که آن نفوسند که اعزّ از کبریت احمر مذکورند لم‌یزل هبوبات اریاح افتتان و امتحان از مشرق عدل رحمن در مرور بوده و خواهد بود تا تفصیل دهد معرض را از مقبل ولکن طوبی از برای نفوسیکه در حین هبوب مضطرب نشوند جمیع ناس را از قبل بایّام شداد و فتنۀ آن اخبار نمودیم که شاید در حین اهتزاز اریاح قضا از توجّه بشطر دوست محروم نمانند و سراج حبّ الهی را بزجاجات توکّل و انقطاع از اریاح مختلفه حفظ نمایند مع‌ذلک در حین نزول اکثری از ناس غافل الّا من شآء ربّه بشأنیکه زجاجات مکسور و سرج مخمود و قلوب مضطرب و نفوس متزلزل مشاهده شد مع آنکه این بسی واضح است که حسن روح و قدر آن مخصوص آنست که در راه دوست انفاق شود مبارک نفسیکه انفاق نماید و دوست قبول فرماید چون بصر قلب بحجبات نفس و هوی محتجب مانده‌ لذا از ادراک اینمقام محروم گشته و اگر نفسی ببصر اطهر ناظر شود صدهزار جان بمنّت انفاق نماید انشآءاللّه باید کل در صراط امر الهی بشأنی مستقیم باشند که از اعراض و اعتراض کلّ من علی الأرض نلغزند و در احیان هبوب اریاح امتحان عاشقان جمال رحمن از اهل خسران ممتاز میشوند و نفوسیکه در این ایّام مستقیمند از اهل جنّت لا ظلّ لها عنداللّه مشهود و مذکورند

شما ای احبّای الهی بشنوید ندایش را از جهة سجن و در جمیع احیان پناه بحقّ برده که از شرّ ایّام و ما یحدث فیها من مظاهر الشّیطان محفوظ مانید لازال نظر عنایت حقّ بشما بوده و خواهد بود این چند روز فانیه دلتنگ نباشید و بذکر و ثنایش مشغول شوید و بیادش مسرور باشید بسجایای حقّ مابین عباد حرکت نمائید تا جمیع ناس نفحاتش را از افعال و اعمال و اقوال شما استشمام نمایند و بشطر دوست توجّه کنند هر شجری را ثمری لایق و سزاوار است چه که اگر شجر مقطوع الثّمر شد لایق نار بوده و خواهد بود پس اشجار نفوس انسانی در این زمن الهی باید باثمار بدیعه ظاهر شوند و ثمرۀ این اشجار عرفان اللّه و اعمال حسنۀ مرضیّه بوده و خواهد بود انشآءاللّه باید کل بطراز انقطاع مزیّن گردید و در این ربیع رحمن بخلع قبول مفتخر آئید و از سلسبیل عنایت و مکرمت محروم نمانید قسم بآفتاب معانی که بابی از ابواب رضوان مفتوح شده که از قبل و بعد نشده و نخواهد شد پس قدر این ایّام را بدانید و از دون اللّه منقطع شوید بشأنیکه احدی قادر نشود بر آنکه در قلوب تصرّف نماید چه که در این ایّام مظاهر قدسیّۀ الهیّه بکمال تقدیس و تنزیه ظاهرند و همان قسم مظاهر شیطانیّه در نهایت مکر و خدعه مشهود و مشغول و مابین ناس بصورت انسان ظاهر پس بحقّ ‌توجّه نموده که از فضل و رحمتش از شرّ آن نفوس نسناسیّۀ خنّاسیّه محفوظ مانید اگر عالم هستی و بقا را ادراک نمائید در راه دوست از نیستی و فنای ظاهره مضطرب و متزلزل نشوید باین فضای تنگ فانی دل مبندید در هوای بافضای روح طیران کنید تا در مقرّی وارد شوید که جمیع عالم و اهل آنرا مفقود و معدوم مشاهده کنید نسایم فضل از یمین عرش رحمن در هبوب و مرور است بشأنیکه اگر اهل اکوان فی‌الجمله اقبال نمایند جمیع را از رجس دنیای فانیه مطهّر نماید و بشطر اطهر راجع کند بدبخت نفوسیکه در این ایّام غافل و مهجور مانده‌اند و شما ای دوستان حمد کنید محبوب امکان را که اریاح مکرمتش بر شما مرور نموده و بشهر احدیّتش هدایت فرموده پس قدر این نعمت را بدانید و در کلّ احیان بشکرش مشغول باشید کلّ امور در پیشگاه حضور مشهود است و از قلوب احبّایش باخبر و انّه بکلّشیء علیم نسئل اللّه بأن یحفظکم عن شرّ الّذینهم کفروا و یشربکم کأس حبّه فی کلّ حین و انّه علی کلّشیء قدیر

سبحانک اللّهمّ یا الهی هؤلآء عبادک الّذین توجّهوا الی بوارق انوار وجهک و استضائوا من ظهورات عزّ فردانیّتک فی ایّامک اسئلک باسمک الّذی به ظهر الزّلزال بین ملأ الانشآء و اخذ السّکر عباد الّذینهم غفلوا عن ذکرک و لقائک و به قام المخلصون علی ذکرک و ثنائک بأن لا تجعل هؤلآء محروماً من نفحات وحیک و الهامک و ظهورات عزّ فردانیّتک و شئونات قدس وحدانیّتک ثمّ احفظهم یا الهی عن رمی الشّبهات و سهم الاشارات و طهّرهم من کوثر الطافک و تسنیم مواهبک لئلّا یتحرّکوا الّا باذنک و امرک و لا یتکلّموا الّا بثنآء مظهر نفسک العلیّ الأبهی و انّک انت الفعّال لما تشآء لا اله الّا انت المقتدر المتعالی المهیمن العزیز المختار