کتابخانه

امروز باید شاربان رحیق معانی در کلّ احیان بافق رحمن ناظر باشند

فهرست مطالب

جناب رجبعلی الّذی فاز

بنام خداوند مهربان

امروز باید شاربان رحیق معانی در کلّ احیان بافق رحمن ناظر باشند و بکمال استقامت و حکمت کوثر بیان را بر اهل امکان مبذول دارند قسم ببحر اعظم که در انفاس نفوس مقدّسه تأثیرات کلّیّه مستور است علی شأن یؤثّر فی الاشیآء کلّها ای دوستان تا وقت باقی دولت بیزوال را از دست مدهید آنچه مشاهده میشود فانی و معدوم خواهد شد مگر امریکه للّه ظاهر شود و نَفَسیکه للّه برآید عالم عالم جهد باید و عالم عالم توجّه تا عَلَم کلمۀ علیا بر اعلام مرتفع شود اگرچه بفضل اللّه مرتفع بوده و خواهد بود و حق بنفسه نصرت امرش نموده و خواهد نمود ولکن مقصود آنکه نفوسیکه از ملأ اعلی محسوبند بشرافت کبری فائز شوند و از هیچ فضلی محروم نمانند انّه لهو النّاصح المبیّن العلیم

ندایت اصغا شد و آنچه خواستی باجابت مقرون انّه غفر الّذین اردت لهم الغفران و قبل حضورک فی السّجن انّه لهو المعط الکریم الحمد للّه العزیز العلیم