کتابخانه

یا احمد قد سمعت ندائی اذ کنت حاضراً فی محضری و رأیت امواج بحر بیانی

فهرست مطالب

هو الأقدس الأعزّ الأعظم الأبهی

یا احمد قد سمعت ندائی اذ کنت حاضراً فی محضری و رأیت امواج بحر بیانی و ارتفاع سمآء حکمتی انّ ربّک لهو المهیمن القیّوم و نسمعک مرّة اخری ندائی الأحلی لیجذبک الی الأفق الأعلی انّ ربّک لهو الحقّ علّام الغیوب لیس هذا یوم القعود قم باسم ربّک ثمّ ذکّر النّاس بهذا الیوم الّذی فیه ینادی المناد انّه لا اله الّا هو العزیز الودود هذا یوم الذّکر و البیان ان افتح باب اللّسان بمفتاح اسم ربّک المقتدر علی الغیب و الشّهود و قل یا ملأ العالم قد ظهر الاسم الأعظم ان افرحوا و توجّهوا الیه بالأفئدة و القلوب ای احمد انشآءاللّه بعنایت الهی مدیر کوثر حیوان باشی امروز روزیست که جمیع ذرّات بندای قد ظهر منزل الآیات ناطقند باید بکمال حکمت و بیان اهل امکان را بشطر رحمن دعوت نمائی و از رحیق حیوان که از قلم رحمن در کلّ احیان جاری و ساریست نصیب عطا کنی امروز روز تبلیغ است بقوّت اسم اعظم ندا کن که شاید امم باصغای آن فائز گردند و بجنّت علیا که مظهر کلمۀ اولی است مشرّف شوند ای احمد ذکرت لدی العرش بوده و خواهد بود و لحظات عنایت الهی باو بوده و هست ولکن باید در جمیع احوال بحکمت ناظر باشی که مباد امری حادث شود و سبب ضرّ عباد گردد اگر بدوستان الهی ملاقات نمودی تکبیر برسان و بایّام ظهورش متذکّر نما که شاید نار ذکر حجبات خلق را بسوزاند و بحقّ نزدیک نماید دنیا فانی بوده و خواهد بود قسم بآفتاب بیان که از مشرق فم رحمن مشرقست که اگر نفسی در آنی بدیدۀ بصیرت ملاحظه کند و تفکّر نماید جمیع را معدوم و مفقود مشاهده کند مگر نفوسیکه بحبل محبّت رحمانی متمسّکند و باذیال کرم متشبّث لعمری انّهم هم الفائزون و انّهم هم المقرّبون و انّهم هم المخلصون طوبی لک و لهم و للّذین کسّروا سلاسل الأوهام باسم ربّهم مالک الأنام البهآء علیک و علیهم من لدی اللّه ربّ العالمین