کتابخانه

ای دوست بشنو کلمۀ دوست را و بجان اصغا نما

فهرست مطالب

جناب باقر

ای دوست بشنو کلمۀ دوست را و بجان اصغا نما صعبست بر دوست مفارقت دوست ولکن دوست چنین خواسته دوست را چه لایق تسلیم و رضای دوست دوست میفرماید دوست من آنچه من دوست دارم البتّه دوست داری پس برضای دوست و آنچه از اوست راضی شو ای دوست علّت حرکت حرارت و سبب صعود خفّت انشآءاللّه نار حبّ الهی که در کلمات نظمیّه‌ات مودعست سبب صعود و علّت حرکت خواهد شد و دوستان را بدوستان ملحق خواهد ساخت