کتابخانه

امروز امّ الکتاب امام وجوه احزاب ذکر مبدأ و مآب میفرماید

فهرست مطالب

اولیآء اللّه فی الألف و السّین ثمّ المیم و الصّاد

هو المبشّر المشفق الکریم

امروز امّ الکتاب امام وجوه احزاب ذکر مبدأ و مآب میفرماید فی‌الحقیقه ایّام ایّامیست که شبه و مثل نداشته و ندارد طوبی از برای نفوسی که زماجیر قوم ایشان را از حقّ منع ننمود بر صراط قائمند و بامانت و دیانت که از شرائط تقوی اللّه است مزیّن جناب عبدالب‌ه‌اء علیه بهائی و عنایتی قصد جهات اولیا نموده و با طلب کامل و استدعای فاضل از سماء فضل و عطا از برای هر یک مسئلت نموده آنچه را که سبب و علّت ذکر ابدی و ثناء سرمدیست لذا بحر بیان بامواج برهان و فضل مقصود عالمیان ظاهر هر موجی بذکری ناطق موج اوّل میفرماید یا معشر الأولیآء بایّامی فائزید که اکثر کتب عالم بذکرش مزیّن امروز باید بنور اتّحاد بشأنی ظاهر باشید که جمیع عالم از شرق و غرب بآن نور منوّر گردد و موج دوم میفرماید یا قوم امروز احسن طراز عنداللّه امانت است فضل و عطا از برای نفسی که باین زینت کبری مزیّن گشته موج سوم میفرماید روحاً لکم یا اهل البهآء لکم ان تظهروا بما یثبت به تقدیس ذاته عن المثل و الأمثال و تنزیه کینونته عمّا قیل و قال موج چهارم میفرماید یا معشر الأحباب ضعوا ما ینزّلکم و خذوا ما یرفعکم بهذا الاسم الّذی به هاج عرف اللّه المقتدر المهیمن القیّوم

سبحانک یا الهی و سیّدی و سندی احفظ اولیائک من شرّ اعدائک ثمّ انصرهم بجنود قدرتک و سلطانک ثمّ اجعل کلّ عمل من اعمالهم سراجاً بین اعمال من فی ارضک لتبدّل الظّلمة بالنّور انّک انت مالک الظّهور و الحاکم فی یوم النّشور لا اله الّا انت الحقّ علّام الغیوب