کتابخانه

یا حسین بمحبّت الهی و شعلۀ نار مودّت رحمانی بر خدمت امر قیام نما

فهرست مطالب

بنام یکتا خداوند بیمانند

یا حسین بمحبّت الهی و شعلۀ نار مودّت رحمانی بر خدمت امر قیام نما امروز هر نفسی ارادۀ نصرت نماید باید از ما عنده بگذرد و به ما عند اللّه ناظر باشد یا حسین امروز دریای کرم موّاج و اشراقات انوار آفتاب جود کلّ وجود را احاطه نموده هر نفسی للّه برخاست قعود او را نبیند و توقّف او را اخذ نکند بجنود بیان بروح و ریحان گمراهانرا هدایت نماید و ضعیفانرا قوّت بخشد از اینکلمۀ علیا نفسی تعجّب ننماید ابن مریم علیه سلام اللّه و سلام انبیائه صیّادی را ملاحظه فرمود که بصید ماهی مشغول فرمود دام را بگذار و بیا تا ترا صیّاد انام نمایم بعد از اینکلمه کلیل بود نطق یافت جاهل بود ببحر علم درآمد فقیر بود بملکوت غنا راه یافت ذلیل بود قصد ذروۀ عزّت نمود گمراه بود بانوار فجر هدایت فائز گشت چه که از خود گذشت و بحقّ پیوست آمال را بنار حبّ سوخت و حجبات را باصبع یقین شقّ نمود تا در دنیا بود بیا روح اللّه ناطق و چون میل عقبی نمود بمقامی فائز که اقلام عالم از ذکرش عاجز طوبی از برای نفوسیکه الیوم شبهات معرضین و اشارات منکرین و ضوضاء اهل بیان ایشانرا از مقصود امکان منع ننمود امروز روز استقامت است و روز خدمت جهد نمائید که شاید فائز شوید بآنچه که لدی اللّه مذکور و در کتاب مسطور البهآء علیک و علی کلّ ثابت مستقیم