کتابخانه

فجر عید است و نبید توحید در افئدۀ اهل تجرید در جوش

فهرست مطالب

الأعظم

فجر عید است و نبید توحید در افئدۀ اهل تجرید در جوش نعیم از برای نفوسی که بآن فائز گشتند از خدا میطلبیم که بجمیع اهل عالم توفیق عنایت فرماید تا کل بطراز حبّ اسم اعظم مزیّن شوند انّه هو الغفور الرّحیم ای عباد قسم بمالک ایجاد که باطن باطن باطن لانهایه قدح این خمر طهور و رحیق ظهور است جهد نمائید تا از آن بنوشید

ای عبد حاضر لدی العرش حمد کن محبوب عالمیان را که بلقآء اللّه در لیالی و ایّام فائزی و بخدمتش مشغول بحبل قناعت متمسّک شو چنان ملاحظه میشوی که اگر الواح ابداع بطراز قلم مالک اختراع مزیّن شود تو به هل من مزید ناطقی این ایّام بهر سمتی توجّه میشود قلم و لوحی خادم معیّن نموده که شاید بقلم قدم مزیّن شود نزدیک بآن رسیده که خامه و مداد بمالک ایجاد عرض حال و احوال معروض دارد زد یا الهی فیه عشقک و حبّک سبحان من خلقه و ایّده و جعله خادم جماله و معاشر نفسه بین العالمین الحمد للّه ربّ العالمین