کتابخانه

نفحات محبّت محبوب نزد محبّین محبوب لذا ارسلناها بهذه الکلمات العالیات

فهرست مطالب

اسرآء اللّه فی خ‌رط

بنام دوست بی نام و نشان

نفحات محبّت محبوب نزد محبّین محبوب لذا ارسلناها بهذه الکلمات العالیات و فوحات حبّ قاصدین لدی العرش مطلوب هذا ما شهد به منزل الآیات الحمد للّه که ابواب ظاهره هم مفتوح است و نفحات از شطرین در هبوب و مرور نسأل اللّه بأن یعذّب الّذین حالوا بیننا و بینکم کما عذّب الّذین کانوا من قبل انّه لهو المقتدر القدیر

مکتوبی که باحبّای ارض الف ارسال داشتند لدی الوجه حاضر از اخبار جدیده استفسار نموده بودند خبر جدید آنکه این ایّام چنین مذکور شد که رئیس مدینۀ کبیره استماع نموده که نعلی از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و سلّم در دیاربکر نزد شخصی از اشراف موجود است لذا صدر الحکم من الدّولة باحضاره و شخص مذکور مع رسول بشاطی بحر اسود واصل و بعد مخصوصاً از مدینۀ کبیره سفائن متعدّده باستقبال فرستادند که امانت را حمل نمایند و عند تقرّب به مدینۀ کبیره زوارق متعدّدۀ اخری فرستادند و شخص حامل را مع امانت در زورق سلطانی منزل داده توجّه به مدینه نمودند و حین وصول بشاطی بحر صدر اعظم و جمیع وکلا و وزرا باستقبال آمده و منتظر بودند بعد از ورود صدر اعظم تقرّب جسته امانت را اخذ نمود و در کالسکۀ بسیار ممتاز گذارده و حامل امانت خلف کالسکه بر اسب بسیار ممتاز راکب و خلف او جمیع وزرا و وکلا توجّه بمحلّ مخصوص که معیّن شده بود نمودند و از یمین و یسار کالسکه جمعی از علما مع قماقم بخور مشی مینمودند و بتهلیل و تکبیر ناطق تا آنکه بمقام معلوم وارد شدند و بعد از ورود رئیس و سایر ناس تا سه یوم فوجاً فوجاً بزیارت فائز حال جای تفکّر و تنبّه است مشاهده نمائید که بفرع چگونه متشبّثند و از اصل چگونه غافل لم‌یزل چنین بوده و چنین خواهد بود چنانچه در این ایّام احدی اعتنا بحبس آن نفوس نداشته و ندارد ولکن عنقریب بذکر جزئیّات ما ورد علیکم ناطق خواهند شد زیاده از این تفصیل در این مقام جایز نه دوستان را تکبیر میرسانیم الحمد للّه اوّلاً و آخراً