کتابخانه

روحی و نفسی لک الفدآء یا روحا بما فاحت نفحة الرّوح عن جهة قربک

فهرست مطالب

بسم اللّه الأمنع الأقدس الأعزّ الأبهی

روحی و نفسی لک الفدآء یا روحا بما فاحت نفحة الرّوح عن جهة قربک و تضوّعت رائحة قمیص وصلک و اهتزّ بها هذا العظم الرّمیم کتاب جلیل آن طلعة جمیل که باکلیل کبریا و عظمت و تجلیل لاسم ربّنا البهیّ الأبهی مزیّن بود چون افسر روحانی زینت‌بخش سر این فانی آمد و نفحات قمیص تقدیس از کلمات مقدّسۀ از اشارات عرضیّه و دلالات انفس موهومه استنشاق شد العظمة للّه ثمّ القدرة و القوّة و السّلطنة للّه که باشارة من اصبع قدرته خرق فرمود حجبات مجلّلۀ باسماء را و لو اراد و اشار اشارة اخری عن انملة المقدّسة الأخری لارتفع ملکوت الأسمآء بأسرها و لاهوت الذّوات بحقیقتها اذاً ظهرت کلمة البقآء للّه المقتدر البهیّ الأبهی و بعد بهمین اصبع منیع خلق فرمود خلق بدیع را که اگر جمیع ابداع و اختراع هیاکل اسماء شوند و بخواهند حرفی از احرف کتاب انشاء بغیر عمّا نزّل من قلم اللّه الأبهی تکلّم او تفوّه نمایند جمیع را معدوم بحت و مفقود صرف شمرند تعالی تعالی قدرة ربّنا المهیمن العزیز القدیر للّه الحمد که آن جناب تلقاء منظر اکبر از انفس قویّۀ مستقیمه ظاهرند و بطراز خلق آخر مزیّن نسأل اللّه بأن یظهر من اثر استقامتک انفساً قویّة و ارجلاً مستقیمة لیستقیمنّ علی الأمر و ینصرنّ الرّحمن بسیوف البیان انّه علی کلّ شیء قدیر

و اینکه از قبل اذن لقا خواسته بودند این عبد شهادت میدهد که در جمیع احیان حکم قرب و لقا در بارۀ آن جناب ثابتست حال ایّامیست که کل باید جمیع امور را در خدمت امر مصروف داریم و بتبلیغ مشغول شویم الحمد للّه که حقّ سبحانه آن جناب را مؤیّد و موفّق فرموده و بخدمات امر مشغول بوده و هستند نفسی لهمّتک الفدآء

و در بارۀ احبّای ارض س و م که از قبل و بعد مرقوم فرموده‌اند ذکر کل تلقاء عرش مذکور و اظهار عنایات لانهایه مخصوص کل عن مشرقها ظاهر جمیع تحت لحاظ مرحمت و نظر عنایت بوده و هستند و الواح اللّه هم از سماء مشیّت نازل و انشآءاللّه بتدریج ارسال میشود و کل از بحر فیض لایزال مرزوق میگردند عرض خلوص و فنا و تکبیر این عبد فانی را خدمت کل برسانید روحی لهم الفدآء بما اقبلوا و عرفوا ثمّ آمنوا و ایقنوا باللّه نسأل اللّه بأن یستقیموا علی حبّ اللّه و امره و یکوننّ من الثّابتین در لوح آن جناب جمعاً بلسان قدم ذکر شده‌اند تکبیر حقّ را بجمیع برسانید عرایضی که بهمراه جناب آقا شیخعلی علیه بهآء اللّه بوده سببی واقع شده و در مدینۀ کبیره کل را محو نموده بودند و فی‌الحقیقه بحکمت رفتار کرده‌اند آن جناب تفصیل را باهل خاء مرقوم دارند دو لوح مخصوص جناب آقا سیّد محمّد رضا و آقا سیّد ابوطالب یک سنه متجاوز بود که نازل شده بود و نرسید حال ارسال شد برسانند عدد واحد الواح منیعه نازل بعضی من غیر اسم ارسال شد آن جناب ملاحظه فرمائید و باقتضا برسانید و جمیع را بظهورات عنایات نامتناهی الهی و اشراقات شمس مرحمت ابهائی مستبشر و مسرور و منوّر فرمائید اغصان سدرۀ مبارکۀ الهیّه و افنانها و اثمارها و اوراقها کل بذکر و ثنا و تکبیر ابدع ارفع آن جناب را ذاکرند و دیگر عرض خلوص و وداد و تکبیر این عبد فانی را خدمت جناب والد و والده علیهما بهآء ربّهما برسانید و هم‌چنین جمیع متعلّقین و منسوبین و کلّ من یتشرّف بحضورک کل را بعرض خلوص و تکبیر لایحصی مصدّعم انشآءاللّه کل از تأثیرات انفاس قدسیّه و نفحات روحیّۀ آنحضرت بر صراط امر ثابت و مستقیم باشند بشأنی که دلالات افکیّه و اشارات شرکیّۀ انفس معرضه ایشان را منع ننماید و محتجب نسازد تاللّه یا محبوبی انّ الأمر عظیم و اعظم فوق کلّ عظیم بل اعظم من ذلک وربّک العلیّ العظیم

و دیگر حسب الأمر آن جناب باید در این سفر بسیار بحکمت رفتار فرمائید و تأکید بلیغ در این امر فرموده‌اند انشآءاللّه معمول داشته و خواهند داشت و دیگر از امور وارده آنکه نفسین و اختهما در ارض سرّ باعمالی ظاهر شدند که مثل آن واللّه الّذی لا اله الّا هو در ابداع شنیده نشده و اذا انهاهم اللّه عمّا عملوا اعرضوا و اعترضوا الی ان کفروا باللّه مالک یوم الدّین در جمیع ایّام و لیالی بما نهوا عنه مشغول قد استهزؤوا برسل اللّه و سفرائه و ظهر منهم ما ناح به سکّان الفردوس و الّذین طافوا حول عرش ربّک العزیز الکریم ابداً متدیّن بدینی نبوده و نیستند ولکن در ارض سرّ سرّاً باعراض و اعتراض مشغول بودند الی ان رأی النّصر قهر ربّه تاب حین الموت و غفر اللّه انّ ربّک لهو الغفور الرّحیم و بعد ارتقائه حضر رضا قلی و تاب انّ ربّک لهو التّوّاب ذو الفضل المبین اگرچه نفاق باطنش معلوم بود ولکن نظر بسبقت رحمت و احاطۀ فضل ستر میفرمودند تا آنکه باین سجن وارد در اغوای بعضی جهرةً مشغول شد چه که حقّ را مظلوم و مسجون یافت شرب الخمر جهرةً و اخته تشرب و تحضر لدی الوجه کذلک ورد علی المحبوب قد ذکرت لحضرتک لتکون من المطّلعین و این از احسن اعمالشان بوده نعوذ باللّه من اعمالهما الأخری و چون طغیان و بغی و کفران بمنتها رسید اطردهما اللّه و ترکهما فی عذاب الجحیم و ذهبا و قالا ما لا قاله الأوّلون افّ لهما و لوفائهما آنچه آیات الهیّه که نزدشان بود بعضی هم مجعولاً بآن ملحق نموده باهل این بلد داده‌اند و فتنۀ بزرگی برپا نموده‌اند ولکن ضلّ سعیهم فی الحیوة الباطلة انّه لهو الحاکم علی ما یرید جمیع اعمال شنیعۀ خود را بحقّ نسبت داده‌اند مشاهده فرمائید مع رحمت کبری و فضل محیط الهی چگونه طغیان نموده‌اند که آنچه طلب عفو نمودند مقبول نشد لذا خائباً خاسراً راجع و حال بشیطان متّحد شده‌اند لعنة اللّه علیهم مع آنکه آن نفوس از ابلیس و اتباعش چه مکاتیب در ارض سرّ نوشته و باطراف فرستاده‌اند باری ای محبوب من ببغضی ظاهر شده‌اند که شبه آن ظاهر نه بجمیع انبیا و مرسلین معاندند نسأل اللّه بأن یأخذهم بعدله انّه لهو العزیز القدیر

و دیگر آنکه مدّتی بود که از سماء مشیّت آیات نازل نه و باب لقا مسدود و طلعة مقصود وحده در بیت جالس چند روزیست سحاب عنایت مرتفع و امطار رحمت نازل انشآءاللّه از بعد هم الواح منیعه از شطر الهیّه ارسال خواهد شد لتقرّ بها عینک و عیون العارفین و الحمد للّه ربّ العالمین و دیگر در باب نفس مطروده بجناب آقا میرزا حسین علیه بهآء اللّه هم مجملی نوشته شده ملاحظه خواهند فرمود و دیگر از قبل این عبد تکبیر منیع بجناب آقا میرزا سیّد حسین من اهل تاء و فاء برسانید و تفصیل بایشان بنویسید که مطّلع باشند و الرّوح و العزّ و القدس و البهآء علی حضرتک و من معکم من اهل البهآء

در اکثری از الواح منزلۀ پارسیّه و عربیّه تلویحاً و تصریحاً از قلم مالک ایجاد نهی عباد از توجّه باین شطر نازل و بسیار تأکید و تهدید و تحذیر در حکم محکم من لدن عزیز قدیر شده آن جناب باید مخصوصاً نهی نمایند و نگذارند احدی توجّه باین سمت نماید چه که ضرّ کلّی در او مشهود در لوحی از الواح منیعۀ پارسیّه نازل قوله جلّ اجلاله احبّای الهی را از توجّه باین شطر منع نما بگو ای دوستان ضرّ ذهاب و ایاب باصل شجره وارد ایّاکم ان تتجاوزوا عمّا حدّد فی الکتاب انّه لهو العلیم الخبیر و امثال این فقرۀ مبارکه و اشدّ و اعظم از این در مواضع متعدّده نازل ولکن بهمین یک فقره اکتفا رفت انشآءاللّه جمیع باید از حقّ جلّ شأنه توفیق طلب نمائیم که بامرش عامل شویم و در سبیل رضایش سالک گردیم انّه ما یحکم لعباده شیء الّا و هو خیر لهم عن ملکوت ملک السّموات و الأرضین و الحمد للّه ربّ العالمین

دو عریضه در پاکت است این عبد معروض داشته باسمین علیهما بهآء اللّه برسانید