کتابخانه

جمیع عالم منتظر یوم اللّه و بکمال خضوع و خشوع

فهرست مطالب

سمیّ مقصود جناب اسمین ح ع

هو المبیّن العلیم

جمیع عالم منتظر یوم اللّه و بکمال خضوع و خشوع از حقّ جلّ جلاله ظهور موعود را در لیالی و ایّام سائل بودند و چون آفتاب حقیقت از افق ظهور مشرق و لوح محفوظ از سماء عنایت نازل کل باوهام خود متشبّث و از سلطان یقین معرض مشاهده شدند الّا من اتی اللّه بقلب سلیم منیر موقن مستقیم ای دوستان جهد نمائید و بمبارکی اسم اعظم در این یوم الهی مقامی را مالک شوید که بمثابۀ شمس از افق بقا طالع و مشرق باشد بآنچه سزاوار این روز مبارکست عامل شوید از قلیل و کثیر مقرّ فانی و دریوزۀ فانیه چشم بردارید و ببحر لا اوّل و لا آخر له ناظر باشید بگو ای دوستان بمثابۀ اطفال بالوان مختلفه مسرور نشوید و مشغول نگردید با عزم ثابت و قلب راسخ و بصر حدید و نور یقین با کمال امانت و اخلاق حسنه مابین ناس ظاهر باشید انّا وجدناک مقبلاً الی کعبة الوجود ارسلنا الیک هذا الکتاب الّذی لا یعادله ما ستر فی البحر و ما خزن فی الأرض و ما کنز فی الجبال انّ ربّک ینطق بالحقّ و انّه لهو الغنیّ المتعال