کتابخانه

کتاب نزّل بالفضل لمن اقبل فی یوم فیه اعرض النّاس عن اللّه ربّ العالمین

فهرست مطالب

ممق

جناب آقا سیّد محمّد علیه بهآء اللّه

هو النّاطق بالحقّ

کتاب نزّل بالفضل لمن اقبل فی یوم فیه اعرض النّاس عن اللّه ربّ العالمین فلمّا جآء المیقات و اتی مشرق الآیات اعرض عنه علمآء الایران و افتوا علیه بظلم ناح به الملأ الأعلی و الّذین طافوا عرشه العظیم طوبی لجاهل ما منعته سبحات الجلال و ویل لعالم کفر باللّه العزیز الحمید یا حزب اللّه اسمعوا ندآء المظلوم انّه یدعوکم الی صراطه المستقیم بلسان پارسی ذکر میشود دوستان الهی را وصیّت می‌نمائیم بحفظ امانة اللّه چه که سارقین در پی و کمین بوده و هستند ذکر ناعقین در الواح نازل باید بشأنی مستقیم باشند که از برای احدی مجال نطق نماند علّت گمراهی خلق بیچاره علما بوده و هستند چنانچه دیدید و شنیدید باعراض آن نفوس اهل ایران از عرفان مقصود عالمیان محجوب ماندند و بسبّ و لعن مشغول گشتند لعنة اللّه علی القوم الظّالمین از حقّ مسئلت نمائید شما را از اوهامات محفوظ دارد و بر امرش مستقیم فرماید یا محمّد نفوس مذکوره هر یک بعنایت حقّ فائز طوبی از برای نفوسیکه این ایّام تلقاء وجه مذکورند و از قلم اعلی ذکرشان جاری و نازل کل را تکبیر برسان بگو امروز باید کل بکمال اتّفاق بر امر نیّر آفاق قائم و مستقیم باشید عنایات منزل آیات شامل حال مقبلین و مستقیمین بوده و خواهد بود امواج بحر بیان رحمن امام وجوه عالم ظاهر و هویدا و انوار آفتاب ظهورش لائح و مشهود مع‌ذلک قوم بی‌انصاف باسیاف ضغینه و بغضا در اطفاء نور ساعی و جاهدند از حقّ جلّ جلاله میطلبیم دوستان آن ارض را از ناعقین و ملحدین حفظ فرماید انّه علی کلّ شیء قدیر نذکر امّک و اخاک بشّرهما بعنایتی و رحمتی الّتی سبقت الوجود البهآء علیک و علی اولیائی هناک و علی کلّ ثابت راسخ مستقیم