کتابخانه

حور بقا از فردوس علی آمد هله هله هله یا بشارت

فهرست مطالب
حور بقا از فردوس علی آمد هله هله هله یا بشارت
با چنگ و نوا هم با کاسۀ حمرا آمد هله هله هله یا بشارت
با غمزۀ جانی با مزۀ فائی با رقص و نوا آمد هله هله هله یا بشارت
با گیسوی مشکین با لعل نمکین از نزد خدا آمد هله هله هله یا بشارت
دو سیف ز ابرویش صد تیر ز مژگونش بهر دل ما آمد هله هله هله یا بشارت
با نغمۀ ورقا با رنّۀ ابهی با طبل و لوا آمد هله هله هله یا بشارت
جانها برهش دلها ببرش جمله فنا آمد هله هله هله یا بشارت
با کفّۀ بیضا با گیسوی سودا چون اژدر موسی آمد هله هله هله یا بشارت
این نغمۀ داودی از سدرۀ لاهوتی با روح مسیحا آمد هله هله هله یا بشارت
با جذب و وفا با شور عما از مشرق ها آمد هله هله هله یا بشارت
با نور هدی از صبح لقا با طور سنا آمد هله هله هله یا بشارت
این نغمۀ جان در منزل جانان از بلبل لا آمد هله هله هله یا بشارت
با مژدۀ وصلی این حور الهی از شاخۀ طوبی آمد هله هله هله یا بشارت
این عاشق فانی این طیر ترابی در ره معشوق فدا آمد هله هله هله یا بشارت
بر صدر حبیبان تیر قضا از میر سما آمد هله هله هله یا بشارت
بر گردن عاشق سیف جفا از عرش وفا آمد هله هله هله یا بشارت
این نامۀ قدسی با هدهد ناری از شهر سبا آمد هله هله هله یا بشارت
این وجهۀ باقی از امر الهی با ید و بیضا آمد هله هله هله یا بشارت
این باز حجازی با لحن عراقی از ساعد شاه آمد هله هله هله یا بشارت
این طلعت معراجی با جذبۀ بهّاجی از ساحت ادنی آمد هله هله هله یا بشارت
هان بلبل معنی از گلبن قدسی با گفت و صدا آمد هله هله هله یا بشارت
این ورقۀ نورا از مدین روحا با نور و ضیا آمد هله هله هله یا بشارت
این شاهد یزدان و این مست می جانان با جام تولّی آمد هله هله هله یا بشارت
آن صرف جمال حق آن جوهر اجلال حق با آیت کبری آمد هله هله هله یا بشارت
آن طلعت مقصود آن وجهۀ معهود با رحمت عظمی آمد هله هله هله یا بشارت
جانها بوصالش دلها به نثارش کان ربّ علی آمد هله هله هله یا بشارت

این ذکر بدیع از گلشن باقی آمد تا عاشقان جمال جانان بآتش حب از دل و جان در کمال اطمینان ببدایع لحنهای خوش بآن مشغول شوند که شاید از جذبۀ آن عاکفان کعبۀ عرفان بشور آیند و وطن قدس الهی را فراموش نفرمایند والسّلام