کتابخانه

چه شود که لطیفۀ جان قمیص هدهد پوشد و بسبای جانان سفر نماید

فهرست مطالب

هواللّه

چه شود که لطیفۀ جان قمیص هدهد پوشد و بسبای جانان سفر نماید و روح صافیه بخلعت بشیری مخلّع شود تا بکنعان معنوی رجوع فرماید و لطیفۀ وجود از شئونات غفلت منزّه شود تا سر از جیب حبّ و عشق درآرد و در سماء شوق بپرهای عزّ الهی پرواز نماید تا در مدینۀ شغف دوست پا گذارد و سر در صحرای بافضای عشق بیندازد و جان در سبیل محبوب نثار سازد تا بطلعت هدایت مهتدی و از دون جمال دوست مستغنی و در شریعۀ بقا وارد گردد و بلطیفۀ مقصود فائز شود