کتابخانه

نفحات وحی عالم را اخذ نموده ولکن عباد از آن غافل و محجوب

فهرست مطالب

جناب ملّا آقا بابا علیه بهآء اللّه

بنام یکتا خداوند دانا

نفحات وحی عالم را اخذ نموده ولکن عباد از آن غافل و محجوب آنچه در کتب از قبل از قلم اعلی مسطور کل ظاهر و هویدا ولکن شبهات مریبین و اعراض منکرین ناس را از تقرّب منع نمود و از عرف بقا محروم ساخت امروز هر نفسی باشراقات انوار آفتاب ظهور فائز شد او از مقرّبین لدی اللّه مذکور قل

لک الحمد یا الهی بما دللتنی و هدیتنی و رزقتنی الی صراطک و لقائک و قربک و وصالک اسألک بأن تجعلنی ثابتاً فی حبّک و راسخاً علی امرک و قائماً علی خدمة اولیائک انّک انت الفیّاض الکریم لا اله الّا انت الغفور الرّحیم