کتابخانه

لا مهرب للعباد من قضآء اللّه المبرم و امره المحکم اینما تکونوا یدرککم الموت

فهرست مطالب

هو العلیّ العظیم

لا مهرب للعباد من قضآء اللّه المبرم و امره المحکم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیّدة قضای محتوم چون بارادۀ حضرت قیّوم ظاهر باید تسلیم نمائیم و راضی باشیم فراق اگرچه در ظاهر کبد را میگدازد ولکن فراق سبب وصال و ایصال و علّت حفظ جمعی از اطفال است بر مقتضیات حکمت الهی احدی آگاه نه ثمرۀ این صعود در قبضۀ علم الهی بوده و هست اظهار آن علی ما هو علیه جائز نه اگر از اینمقام پرده برداریم اینحزن اکبر بفرح اکبر تبدیل شود و ارواح زیاده از اندازه پرواز نمایند

المال و البنون زینة الحیوة الدّنیا و الباقیات الصّالحات خیر عند ربّک ثواباً و خیر املاً

ولکن این ابن زینة جنّت اعلی و علیا بوده مع آنکه از فضل الهی و رحمت رحمانی در این حین تباشای خود را مشغول بتماشای فردوس اعلی مشاهده مینمائی

یا اهل بیتی الحمد للّه شما طرّاً باینکلمۀ مبارکه که بمثابۀ حصن متین است مقرّ و معترفید انّه محمود فی فعله و مطاع فی امره اگرچه فصل و فراق بعد از وصل و انس و لقا مذهب فرح و بهجت است ولکن قادر بر محو کلمۀ مبارکۀ مذکورۀ در لوح قلب نبوده و نیست انّه هو الصّبّار امر اولیآئه بالصّبر الجمیل نسئل اللّه ان یحفظکم و یقرّبکم الیه فی کلّ الاحوال انّه غنیّ المتعال