کتابخانه

حق عزیز میفرماید ای کنیز من ذکرت لدی العرش مذکور

فهرست مطالب

ضلع جناب ابوالحسن الّذی هاجر

بنام دوست مهربان

حقّ عزیز میفرماید ای کنیز من ذکرت لدی العرش مذکور و لسان الهی باین لوح ناطق تا از بدایع فیوضات رحمت محیطه‌اش مسرور شوی و بعنایاتش مطمئن در کلّ احیان بذکر محبوب امکان مشغول باش و از دونش فارغ آنچه مقصود از آفرینش بوده عرفان اللّه است الحمد للّه بمعرفتش فائز شدی و از بحر محبّتش آشامیدی این نعمت بزرگ را غنیمت دان و سهل مشمر و از سارقین و منکرین و شیاطین حفظش نما چه که لؤلؤ ثمین را سارقین از کلّ جهات در کمین بوده و خواهند بود انشآءاللّه بتأییدات اسم اعظم الهی مکنون و محفوظش داری