کتابخانه

یا محمّد در ایّام خاتم انبیا روح ما سواه فداه تفکّر کن

فهرست مطالب

م‌ی

جناب کربلائی محمّد

بسمی المسجون المظلوم

یا محمّد در ایّام خاتم انبیا روح ما سواه فداه تفکّر کن دشمنان از جمیع جهات بر اعراض و اعتراض قیام نمودند و عمل نمودند آنچه را ملأ اعلی از آن بنوحه و ندبه مشغول گشتند اگر این قوم این مظلوم را مقصّر میدانند از آنحضرت چه ترک اولی دیدند اهل عالم اکثری همج رعاع مشاهده میشوند از عقل محرومند و از ادراک بی‌نصیب در جمیع قرون و اعصار مثل این ایّام عمل نمودند ما یأتیهم من رسول الّا کانوا به یستهزءون انّا للّه و انّا الیه راجعون