کتابخانه

یا اباالحسن انشاء اللّه بعنایت مخصوصه حق فائز باشی و بما ینبغی لایام اللّه عامل

فهرست مطالب

جناب ابوالحسن علیه بهآء اللّه

هو الصّادق الأمین

یا اباالحسن انشآءاللّه بعنایت مخصوصۀ حقّ فائز باشی و به ما ینبغی لأیّام اللّه عامل ایمان را بمثابۀ درخت مشاهده کن اثمار و اوراق و اغصان و افنان او امانت و صداقت و درستکاری و بردباری بوده و هست بعنایت حقّ مطمئن باش و بخدمت امرش مشغول قد جعلناک امیناً من لدی الحقّ و نوصیک بما یرتفع به امر اللّه ربّ العالمین و اذن دادیم ترا باخذ حقوق الهی عاشر مع العباد بالرّوح و الرّیحان و کن لهم ناصحاً امیناً و صاحباً شفیقاً ثمّ ارض بما قضیناه لک

امروز کل باید بکلمۀ رضا فائز شوند نقطۀ اولی جمیع را آگاه نموده و باین مقام بلند اعلی اخبار فرموده تا کل برضای الهی فائز شوند و از اراده‌های خود که نتیجه و خاتمۀ آن را مطّلع نیستند بگذرند و بارادة اللّه ناظر باشند فی‌الحقیقه این دو روز قابل نیست که نفسی بملاحظۀ آن از حقّ غافل شود و یا بغیر رضای او حرکت نماید

جمیع دوستان را تکبیر برسان و باین مقام که فی‌الحقیقه اعلی المقام است متذکّر دار کذلک یأمرک المظلوم لتشکر ربّک النّاطق الکریم البهآء علیک و علی الّذین عملوا بما امروا به من لدن علیم حکیم