کتابخانه

محبوب عالم در سجن اعظم جمیع را نصیحت میفرماید

فهرست مطالب

بنام خداوند یکتا

محبوب عالم در سجن اعظم جمیع را نصیحت میفرماید باموریکه سبب و علّت ارتفاع آن نفوس و ما ینبغی للانسانست باید کل بسمع قبول اصغا نمایند ای دوستان اخلاق حسنه و اعمال مرضیّه و شؤنات انسانیّه سبب اعلاء کلمة اللّه و ترویج امر بوده و خواهد بود لذا بر هر نفسی لازم و واجب که الیوم بمعروف تمسّک جوید و از منکر اجتناب نماید بسی از نفوس ادّعای ایمان نموده‌اند و از افعالشان ذیل اطهر انور مالک قدر بین بشر آلوده شده دوستان را تکبیر برسان و آنچه در این لوح از قلم الهی جاری شده بر ایشان قرائت نما شاید بخیر خود مطّلع شوند و از آنچه سبب ضرّ خود و غیر است اجتناب نمایند

عالم را غبار تیرۀ ظلمانی اخذ نموده و احاطه کرده بساط معنی و عمل پیچیده شده و بساط قول و لفظ گسترده گشته بگو ای احباب قسم بآفتاب حقیقت که الیوم یوم عمل است اگر از نفسی مقدار شعری الیوم عمل خیر صادر شود جزای آن بدوام ملک و ملکوت از برای او باقی خواهد ماند جهد نمائید تا الیوم عملی از شما خالصاً للّه ظاهر شود اتّفاق و اتّحاد نزد مالک ایجاد محبوبست ان اجتمعوا علی شریعة اللّه و لا تکوننّ من المختلفین

یا ایّها النّاظر الی الوجه انّا ذکرناک لتذکّر النّاس بما نزّل من لدن مربّی علیم بشّر الاحباب بذکری ایّاهم ثمّ امرهم بما اُمِروا من لدی اللّه العلیّ الحکیم انّ الّذین حملوا الشّدائد فی سبیل اللّه اولئک قدّر لهم مقام کریم طوبی لمن صبر ابتغآء مرضاة اللّه انّا نذکره بالحقّ و یذکره الملأ الاعلی انّه لهو العلیم الخبیر و البهآء علیک و علی الّذین تمسّکوا بحبل الاتّحاد فی ایّام اللّه ربّ العالمین