کتابخانه

انشآءاللّه لم‌یزل و لایزال بعنایات مشرقه از افق امر سلطان بیزوال فائز و مسرور باشید

فهرست مطالب

ن‌ی

احبّآء اللّه

بنام یکتا خداوند بی‌همتا

انشآءاللّه لم‌یزل و لایزال بعنایات مشرقه از افق امر سلطان بیزوال فائز و مسرور باشید در کلّ احیان بنصرت امر رحمن مشغول ای عبد ناظر الی اللّه کمر خدمت را محکم ببند بشأنی که بخدمة اللّه بین ما سواه مذکور و معروف باشی دنیا و آنچه در او مشهود عنقریب مفقود خواهد شد و آنچه باقیست ما قدّر من لدی الحقّ لأحبّائه بوده و خواهد بود الیوم باید از احبّای الهی نفحات استقامت بشأنی مرور نماید که احدی نتواند آن نفوس مشتعله را از شطر احدیّه منع کند بگو ای عباد خود را حفظ نمائید و بحقّ جلّ ذکره پناه برده که مباد نعیب غراب شما را از ربّ الأرباب منع نماید چه که در اکثر بلدان ندای مدّعیان کذبه مرتفع خواهد شد و این خبریست که حین مهاجرت از عراق بآن اخبار نمودیم و در الواح متعدّده از قلم مالک بریّه تفصیل آن نازل شده قل خذوا کأس الاستقامة باسم ربّکم ثمّ اشربوا منها بهذا الذّکر الحکیم باید الیوم کلّ باخلاق روحانیّه مابین بریّه ظاهر شوند تا جمیع ناس نفحات تقدیس و تنزیه از منتسبین حقّ استشمام نمایند حمد کن خدا را که تلقاء وجه مذکور و قلم امریّۀ الهیّه در ذکرت جاری بسیار عظیم است اینمقام طوبی لمن یعرف قدره و یکون من الحافظین

ای طایر هوای حبّ الهی بشنو ندای این مسجون را جمیع احبّا را من قبل اللّه تکبیر برسان طوبی لهم بما آمنوا و اقبلوا و سمعوا و اجابوا فی یوم فیه نسفت الجبال و اقشعرّت الجلود انشآءاللّه باید کلّ بنصایح مشفقانه که از افق ارادۀ مالک بریّه ظاهر شده عامل شوند و جمیع را بحکمت امر نمودیم چه که فساد و نزاع و جدال و تصرّف در اموال ناس من غیر اذن کلّ در اینظهور اعظم منع شده بگو ای عباد بشنوید ندای قلم اعلی را که مابین ارض و سماء ندا میفرماید جهد نمائید که شاید بعنایت رحمانیّه و الطاف ربّانیّه آنچه لایق اینظهور اعظمست از شما ظاهر شود باید کلّ متّحد باشید و باعمال و اخلاق و آداب ناسرا از بیدای ظلمانیّه بفضای خوش روحانیّه کشانید و جذب نمائید لازمۀ انسان انسانیّت است طوبی لمن ظهر منه انّه من الفائزین انسان نباید جمیع همّت را در خیال خود مصروف دارد باید در تمشیت امور یکدیگر بکمال سعی توجّه نمایند اینست حکم محکم مالک امم که از قلم قدم جاری شده لوحی از سماء مشیّت در تربیت کلّ نازل ولکن این ایّام ارسال نشد چه که وقت اقتضا ننموده اذا جآء الحین نرسله الیکم لعمری انّه کتاب مبین نزّل من لدن ربّکم ربّ العالمین

ایدوستان حقّ همّتتان خدمت احبّای حقّ باشد ملاحظۀ ضعفا لازم و اعانت فقرا از الزم امور لدی الغفور بوده و خواهد بود قسم بآفتاب عزّ تقدیس که از مشرق سجن طالع است که ندای مظلومین از احبّای حقّ و فقرای از دوستان او مؤثّر بوده و خواهد بود اگر ناس شأن حقّ را ادراک مینمودند و بشطر اللّه متوجّه میگشتند هرآینه امری ظاهر میشد که سبب غنای کلّ گردد قد ستر بما منعوا انفسهم عمّا اراد ربّهم العلیم الخبیر ان استمع ما یوحی الیک مالک القدر من شطر منظره الأکبر انّه لا اله الّا انا المقتدر القدیر قم علی الأمر و استقم بحول اللّه و قوّته ثمّ بلّغ ما امرت من لدن عزیز علیم قل یا قوم قد اشرقت شمس الجمال من افق امر ربّکم العزیز الحمید و نطق کلّشیء الملک للّه الواحد الفرد العلیم الحکیم قل هل انتم من الأموات بلی وربّی لو کانت فیکم نفحة الحیوة سمعتم ندآء ربّکم و اقبلتم و قلتم روحی لبلائک الفدآء یا محبوب العالمین انت الّذی حملت الشّدائد فی سبیل اللّه لاحیآء ما سواه الی ان حبست فی سجن عظیم لو تجدون حلاوة ما جری من القلم الأعلی و تسمعون ما ینادی به لسان العظمة و الکبریآء لتدعون ما عندکم و تسرعون الی مقرّ العرش بخضوع مبین خافوا عن اللّه و لا تمنعوا انفسکم من نفحات الأیّام ان اقبلوا بقلوب نورآء و وجوه بیضآء کذلک یأمرکم ربّکم المقتدر المتعالی العزیز الجمیل

ان یا ایّها النّاظر ان افرح بذکر اللّه ایّاک و لا تلتفت الی الّذین یقولون ما لا یفقهون البهآء علیک و علی ابنک و من معک من الّذین اقبلوا الی الوجه الا انّهم هم الفائزون و الحمد للّه العزیز المحبوب