کتابخانه

ای اهل عالم بعد از کشف حجاب جمعی بآیات متمسّک آیات نازل نمودیم

فهرست مطالب

بنام خداوند یکتا

ای اهل عالم بعد از کشف حجاب جمعی بآیات متمسّک آیات نازل نمودیم و برخی ببیّنات متشبّث آنرا اظهار داشتیم و حزبی باحکام متوجّه شطری اعظم از آن ظاهر فرمودیم آنچه خواستند مجری شد و هر چه گفتند باصغا فائز مقصود از جمیع آنچه ظاهر شد آنکه گوشها مستعدّ شود از برای اصغای یک کلمۀ علیا و آن اینست یا ملأ الأرض لا تجعلوا دین اللّه سبباً للبغضآء اگر اینکلمه در عالم محل اخذ نماید کل خود را فارغ و مستریح مشاهده نمایند بگو لعمر اللّه مذهب الهی و دینش از برای اتّحاد و اتّفاق آمده نه از برای اختلاف و نفاق یشهد بذلک امّ الکتاب و القوم هم لا یسمعون البهآء المشرق من افق سمآء ملکوتی علیک و علی الّذین نبذوا الأوهام متمسّکین بأنوار الیقین