کتابخانه

کتاب اعظم میفرماید عالم از انفاس نفوس ظالمه مکدّر بوده و هست

فهرست مطالب

ده

جناب ملاّ عبدالعلی علیه بهآء اللّه

بنام خداوند دانا

کتاب اعظم میفرماید عالم از انفاس نفوس ظالمه مکدّر بوده و هست حقّ موعود ظاهر و بأعلی البیان ناطق مع‌ذلک کل محجوب و غافل مگر نفوسیکه حجبات اوهام ایشانرا از اشراقات انوار یقین منع ننموده مطلع و مبدء ظلم علما بوده‌اند امرای ارض بفتوای آن نفوس مغرورۀ غافله وارد آوردند آنچه را شنیده‌اید علمای یهود بر صلب حضرت روح فتوی دادند و علمای اصنام و توراة و انجیل بر قتل سیّد عالم در ارض صاد تفکّر نمائید بفتوای جمعی از علما بر نورین نیّرین وارد شد آنچه رسول نوحه نمود و بتول بصیحه مشغول زمام ناس غافل در دست مظاهر ظنون و اوهام بوده و هست یحکمون ما یشاؤون انّ اللّه بریء منهم و نحن برآء و الّذین اعترفوا بما نطق به القلم الأعلی فیهذا المقام المحمود امروز استقامت از اعظم اعمال محسوب تمسّکوا بها یا اهل البهآء و لا تکونوا من الغافلین دوستان آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان و جمیع را بذکر حقّ مسرور دار شاید برحیق استقامت فائز شوند و متمسّک گردند بآنچه دائم و پاینده است قل انّه یسمع ما تنطق به السنکم و یری ما انتم تعملون البهآء من لدنّا علی اولیآء اللّه و احبّائه الّذین نبذوا العالم و تمسّکوا بالاسم الأعظم الّذی ینطق انّه لا اله الّا انا النّاطق العلیم