کتابخانه

ای حسین ندایت شنیده شد و طرف مظلوم از شطر سجن اعظم بتو توجّه نمود

فهرست مطالب

بنام دوست یکتا

ای حسین ندایت شنیده شد و طرف مظلوم از شطر سجن اعظم بتو توجّه نمود این از فضل بزرگ پروردگار عالمیانست ان اعمل بما نزّل فی کتابی الاقدس لعمری انّه ینفعک انّ ربّک لهو العلیم الخبیر