کتابخانه

قد ثبت بالبرهان ما اشرق من افق الیقین

فهرست مطالب

بیروت

جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه

فی ١٢ صفر ١٣٠٣

هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار

قد ثبت بالبرهان ما اشرق من افق الیقین و هو انّ حمدی و ذکری لا یصل الی مقصودی اعلی النّدآء من اعلی العالم لا یلیق له و کیف ذکری و ذکر امثالی و ثنائی و ثنآء امثالی لذا نذکر و نعرض و نقول ذکر و ثنا الیوم الی الیوم الّذی لا آخر له مخصوص اولیاء حقّ جلّ جلاله است یعنی نفوسی که در مشیّت و ارادۀ حقّ تعالی شأنه فانی و معدوم مشاهده میشوند و بکمال استقامت بر امر اللّه قائمند و بروح و ریحان بذکرش ناطق ایشانند نفوسی که در کتب قبل و بعد مذکورند و منع ننمود ایشان را شبهات امم و اشارات عالم و ضوضاء مشرکین و غوغاء غافلین قاموا و قالوا بالحکمة و البیان انّ ربّنا الرّحمن و هو المستعان فی کلّ الأحیان

و بعد یا محبوب فؤادی نامه مکرّر رسید خبر رسید صبح امید هم الحمد للّه دمید و آن اینکه الحمد للّه آفتاب عنایت مشرق و اذن حاصل فرمودند یا ابن ابهر اقبل باقبال یقبل به الممکنات الی قبلة الآفاق و وجّه بتوجّه یتوجّه به الکائنات الی مشرق الآیات و مُظهر البیّنات انّ المظلوم سمع ندائک و اجابک مرّة بعد مرّة نسأل اللّه ان یجعل حجّک مبروراً و سعیک مشکوراً و اقبالک ذخراً و شرفاً و کنزاً لک عنده انّه علی کلّ شیء قدیر

اینکه در بارۀ جناب حاجی علیه سلام اللّه مرقوم داشتند طوبی له وفا عنداللّه بسیار محبوبست نیکوست حال نفوسی که لازال باو ناظر بوده و هستند مختصر آنکه جمیع بطراز اذن مزیّنند و از حقّ جلّ جلاله این خادم فانی سائل و آمل که کل را بعنایت مخصوصه مخصوص فرماید و بطراز قبول مزیّن دارد تعالوا تعالوا یا اهل الوفآء تعالوا تعالوا یا من حملتم الشّدائد فی سبیل اللّه مالک الأسمآء تعالوا تعالوا یا من رأیتم الأمواج و هبوب اریاح عاصفات تعالوا تعالوا یا اولیآء اللّه انتم الّذین قطعتم البرّ و البحر و صبرتم فی البأسآء و الضّرّآء تعالوا تعالوا یا اهل المیثاق تعالوا تعالوا یا ملأ العشّاق قد ناداکم من لا یعرف بما ینطق به اللّسان و یجری من قلم الامکان کلّ ذلک من عنایة ربّنا الرّحمن باری کل بروح و ریحان توجّه نمایند هنیئاً لکم و مریئاً لکم السّلام و الذّکر و الثّنآء علیکم و علی اولیآء اللّه و احبّائه