کتابخانه

ای کلیم بشنو ندای جمال قدیم را و بایست بر امر اللّه بقیامیکه ارجل مضطربین از قیامت مستقیم شوند

فهرست مطالب

جناب کلیم علیه بهآء اللّه

بنام خداوند بیمانند

ای کلیم بشنو ندای جمال قدیم را و بایست بر امر اللّه بقیامیکه ارجل مضطربین از قیامت مستقیم شوند بگو ای عباد قسم بمظهر ایجاد و سلطان یوم معاد که آنچه از فم اللّه باذن خود استماع نمودید ابداً از احدی استماع نخواهید نمود اگرچه لازال در صحراهای آمال سایر شوید و سالک گردید قدر ایّام لقا مستور بوده چه که کل در هوای هوی طایر بودند و در بیدای وهم و عمی سالک کلیم آفاق چون از افق عراق غایب شد اکثری به سامری و ما صنعه گرویدند با آنکه از قبل بجمیع امورات بعد اخبار نمودیم چنانچه در الواح مهاجرت از قلم قدرت مسطور گشته و همچنین جمیع وقایع این ارض را در لوحیکه در وشّاش از اصبع قدرت مرقوم شد مذکور آمد فأفّ لملأ البیان چه زود نعمت الهیّه را تغییر دادند لم ادر فی ایّ واد هم یسلکون بگو ای عباد هر طیری قادر بر طیران در فضاهای خوش رحمن نه امر الهی را بر خود مشتبه منمائید چه که امرش از دونش ممتاز و ظاهر و هویدا آیا هدیر ورقا و صریر قلم اعلی با نغمۀ غراب بیدا مشتبه میشود لا فونفس اللّه العلیّ الأعلی جهد نمائید که خلق را حقّ مدانید و او را منزّه از ماسوایش دانید نور ایّام از ظلام شام بسی واضح و ممتاز است دل بدنیا مبندید و بشجرۀ فنا توجّه منمائید که حقیقت دنیا بوده و خواهد بود بگو ای عباد در ایّام افتتان محبوبست که در سبیل رحمن بقدم ایقان مشی نمائید والّا در ایّامیکه نسیم عزّ از رضوان سبحان بوزیدن آید مدّعیان ایمان بسیار خواهند بود ولکن آن ایمان را اعتباری نه و معلّق است بکلمۀ فصلیّۀ اخری باری ای کلیم عنقریب است که اکثری را سقیم مشاهده نمائی و از کأس جحیم مشروب بینی و از جنّة النّعیم معرض ملاحظه کنی انشآءاللّه آنجناب لازال شارب تسنیم بقا و ساقی آن عنداللّه مشهود آیند که شاید کوثر معارف الهیّه را هیاکل فانیه از انامل حبّیّۀ آنجناب بنوشند و سرمست شده بشطر منزل الست ناظر شوند ای کلیم شکر کن حقّ را که بطراز ایمان مزیّن شدی و بمولود جدید مرزوق و هذا ما اخبرناک به من قبل فی الواح عزّ حفیظ و اینست از آنجمله خبری که در ملکوت تقدیر مقدّر شده و بعد از اتمام میقات نازل و ظاهر شد الواح قبل را ملاحظه نما تا درست مطّلع شوی و توقن بأنّ عنده علم کلّ شیء و علم الّذی ما اطّلع به احد الّا نفس اللّه العلیم الخبیر اگرچه بفضل اللّه موقن بوده و انشآءاللّه خواهی بود فنعم ما لقّبته و سمّیته و قد قبلنا ما ظهر منک اذاً فاشکر و کن من الشّاکرین انشآءاللّه در جمیع احیان مسرور باشید و اگر مسّ کند شما را حزنی بیقین بدان که بعد از آن سروری مقدّر است باری فضل الهی در بارۀ آنجناب لایعدّ و لایحصی بوده و اگر بعضی امور نقصی وارد شده سبب اهمال خود آنجناب بوده در امورات خود و الرّوح و العزّ و البهآء علیک و علی من معک و علی الّذینهم تواصوا بهذا الأمر المبرم المحکم المتین