کتابخانه

اوّل فجر برخواستیم و بارضیکه باسم حق مذکور است توجّه نمودیم

فهرست مطالب

جناب ملّا رضا علیه بهآء اللّه زو

بنام خداوند یکتا

اوّل فجر برخواستیم و بارضیکه باسم حق مذکور است توجّه نمودیم و چون داخل شدیم جمیع را از کوثر لقا مسرور یافتیم از هر یک از اشجار و ازهار و اوراق و اثمار ندای الملک للّه اصغا نمودیم یا ایّها المقبل الی افقی سکر بیان رحمن بشأنی اشیای بستانرا اخذ نموده که هر ذرّه‌ئی از ذرّات ترابش بترنّمات بدیعۀ منیعه بذکر حق جلّ جلاله مشغولند امروز روزیست که جمیع مقرّبین و مخلصین لقای او را از حق جلّ جلاله مسئلت مینمودند و کتب الهی بر این گفتار شاهد و گواه طوبی از برای نفوسیکه باصغای ندا فائز شدند و بمشاهدۀ افق مفتخر گشتند چشم از برای امروز است و گوش از برای این ایّام چه که ندای محبوب عالمیان مرتفعست و افق جمال بنور وجه منوّر جناب مسافر شما را ذکر نمود و این لوح امنع اقدس که جمیع عالم بحرفی از او معادله نمینماید نازل تا بآن مسرور شوی و بذکر حق جلّ جلاله ناطق گردی الامر بیده و هو الآمر الحکیم اگر دوستی یافتی از قبل مظلوم تکبیر برسان و بگو ایّاک ایّاک ان تمنع نفسک فی ایّام اللّه دع العالم بالاسم الاعظم انّه یحفظک و یهدیک الی صراط اللّه العزیز الفرد الواحد العلیم