کتابخانه

قد فزت بزیارة کتابک الکریم قبّلته و حضرت به تلقآء الوجه فلمّا قرأت ما اثنیت به ربّک

فهرست مطالب

زین البقآء و زین اهل البهآء

بسم اللّه الأمنع الأقدس الأبهی

قد فزت بزیارة کتابک الکریم قبّلته و حضرت به تلقآء الوجه فلمّا قرأت ما اثنیت به ربّک بما جری من قلم الأعلی فتح فم المشیّة مخاطباً ایّاک علیک ثنائی و ذکری و بهائی و نفحاتی و عنایتی و مکرمتی الّذی کان مقدّساً عن ذکر الزّمان و الأوقات و الأحیان و هذا من فضل ربّک الرّحمن و انّه لهو الفضّال القدیم انتهی

روحی و فؤادی لک الفدآء کتاب مبارک بهجت کبری افزود و مسرّت لایحصی مبذول نمود و از مشاهدۀ آن بتمام وصل فائز و مرزوق گشتم و الحمد لمحبوب العارفین

در ذکر مناجات از افق اراده مشرق لو شآء اللّه لینزل

در ذکر اسم اللّه الأمین علیه بهآء اللّه الملک الحقّ المبین نسأل اللّه بأن یوفّقه و یجعله من عباد الّذین بهم ملئت الأرض من آثار اللّه المهیمن القیّوم تکبیر ما لا نهایه از این عبد فانی خدمت ایشان برسانید و بقیّۀ سورۀ مبارکۀ هیکل را که خواسته بودند انشآءاللّه از بعد ارسال میشود

در بارۀ جناب آقا سیّد باقر علیه بهآء اللّه تکبیر ارفع برسانید و اراده‌ئی که فرموده‌اند بسیار محبوبست ولکن فرمودند حال ما جآء حینه اگر این ایّام با الواحی بآن سمتها تشریف ببرند و مشغول تبلیغ شوند اقرب بتقوی است و بعد انشآءاللّه کتب عدیده از مقرّ ظهور ارسال میشود من قبل اللّه تکبیر بایشان برسانید

و در بارۀ جناب کربلائی کریم تلقاء وجه معروض شد و نزل له عن جهة العرش لوح منیع انشآءاللّه ارسال میشود از قبل این خادم بجمیع تکبیر ما لا نهایه برسانید

و اینکه مرقوم فرموده بودید و از بعضی عبارات سؤال رفته بود آنچه از آیات الهی نازل میشود اکثر آن را این عبد تلقاء وجه تحریر مینماید و بسا هست بشأنی نازل میشود که احدی قادر بر تحریر آن نه چه که وقتی میزان گرفته شد الف و مائتین بیت در ساعت نازل در این صورت کل عاجزند از تحریر و این عبد احتمال میرود ثمانیة مائة در ساعتی تحریر نماید در نصف ساعت دست همراهی مینماید و در نصف دیگر حرکت من غیر اراده از او ظاهر لذا گاهی بتأمّل نازل میشود که این عبد از عهدۀ تحریر برآیم و آنچه هم نازل میشود بنظر اقدس نمیرسد ولکن بعضی کرّة اخری تلقاء حضور تلاوت میشود اینست که در بعضی املآءً و حرفاً احتمال سهو میرود و از آن گذشته کتّاب بسیار غلط مینویسند چه که سهو و خطا در نفس انسانی بوده و خواهد بود چنانچه در این ایّام چهار نسخه کتاب بدیع را نوشته‌اند و با آنکه مقابله و مطابقه شده مع‌ذلک اتّفاقاً یومی از ایّام یکی از آن نسخ تلقاء وجه حاضر شد مقداری در آن نظر فرمودند چند موضع حروف سهو شده بود و هم‌چنین چند مقام املا غلط بود بعد امر فرمودند که بدقّت ملاحظه شود و مقابله نمایند معلوم شد که در اغلب از صفحات غلط و ترک موجود لذا بسیار لازم است که بدقّت متوجّه شوند که صحیح شود و بیان آن حضرت در کلمات مذکوره تلقاء حضور عرض شد از فم مشیّت این کلمات درّیّات مشرق نعم ما سألت انّه مع عباده المحسنین و مجیب دعوة السّائلین

و امّا ما سألت ان استمع ما نزل بالحقّ من لدن عزیز علیم شاحذ دنس سجیّه حظیره سایغه و امّا ساذج به ذال بین قوم معروف ولکن نقطۀ اولی روح ما سواه فداه سازج مرقوم فرموده‌اند لذا دوست ندارم تغییر بدهم کلّ ما ظهر منه محبوبی لذا راجع بقلم کتّاب نمودیم هر چه جاری صحیح است ولو مختلف از قلمشان جاری شده انّه لواضع الاملآء و الألفاظ یحکم کیف یشآء ولکن این مقام مخصوص حقّ جلّ ذکره بوده و خواهد بود نه آنکه از بعضی جهّال ملاحظه میشود که بحرفی از علم مرزوق نشده‌اند مع‌ذلک کلماتی مجعوله نوشته و بحقّ نسبت داده و میدهند چنانچه خطّی رئیس الأفّاکین بشخصی نوشته و او تلقاء وجه فرستاده اکثر عبارات آن مغلوط معناً و لفظاً از جمله عمرو و زید را به همزه نوشته ای‌کاش ناس در کلمات آن مشرک باللّه تدبّر مینمودند اکثری مهمل و بیمعنی است سعیراً للّذین اتّخذوه ربّاً من دون اللّه

در این ایّام از مصدر امر الواحی در جواب یکی از معرضین که در نامۀ جناب آقا میرزا جمال‌الدّین علیه بهآء اللّه اعتراض نموده بود از ساحت اقدس نازل عنایة لعبده سواد آن ارسال شد مخصوص جناب آقائی آقا سیّد مهدی علیه بهآء اللّه الأبهی مأمور که بنویسند و خدمت آن جناب بفرستند و از مصدر امر امر شده که مخصوص سواد آن لوح را بارض خ بجناب اصدق علیه بهآء اللّه بفرستید چون اصل اعتراض را حاجی محمّد کریم خان نموده لذا از برای شیخیّه که فی‌الجمله بحقّ توجّه نموده‌اند بسیار مفید است عسی اللّه ان یحدث بذلک امراً

و دیگر در بعضی از الواح مشاهده شد که قباع بقاع نوشته شده یقین در کتاب بدیع هم که بآن سمت آورده‌اند بقاعست تغییر فرموده و هم‌چنین هشیم محتظر که باید به ظاء نوشته شود باری در خطوط کتّاب اختلاف بسیار است باید بکمال دقّت ملاحظه نمایند که صحیح نوشته شود

و از قبل که کتاب مبارک رسید اسامی اهل یاء در آنجا مذکور مخصوص کل الواح منیعه نازل دیگر تا چه وقت مقدّر که ارسال شود

و دیگر حسب الأمر اقدس اینست که بجهة جناب آقا سیّد میرزا که در ارض یاء تشریف دارند کتاب بدیع ارسال شود و کتب را جلد کرده بفرستید که بدون جلد محبوب نیست جناب آقا میرزا جعفر علیه بهآء اللّه خدمت آن حضرت معروض داشته که جناب اسم اللّه المنیر علیه بهآء اللّه الأبهی یک نسخه از کتاب بدیع بجهة این عبد نوشته‌اند اگر تمام شده مخصوص جناب قاسم خان فرستاده شود

و الذّکر و البهآء و العزّ و الکبریآء علیک و علی من معک من عباد اللّه المخلصین جمیع احبّآء اللّه را تکبیر ما لا نهایه از قبل خادم ابلاغ فرمائید و التّکبیر علیک و علیهم