کتابخانه

قلم اعلی شهادت میدهد بر توجّه و اقبال و حضور و اصغا و مشاهده و مکاشفه

فهرست مطالب

جناب علی الّذی حضر و فاز

هو اللّه تعالی شأنه الحکمة و البیان

قلم اعلی شهادت میدهد بر توجّه و اقبال و حضور و اصغا و مشاهده و مکاشفه للّه الحمد فائز شدی بآنچه در کتاب الهی مذکور و مسطور است قصد افق اعلی نمودی و بعنایت و مدد حقّ جلّ جلاله رسیدی و وارد شدی و ندا را اصغا نمودی از حقّ میطلبیم ترا تأیید فرماید بر حفظ آنچه عطا فرموده و مقدّر فرماید آنچه را که سبب علوّ و سموّ آنجنابست قل

سبحانک یا اله الأسمآء و المهیمن علی من فی الأرض و السّمآء اسئلک بأمرک الّذی به هطلت من سحاب کرمک امطار رحمتک و بنیّر جودک الّذی اشرق من افق سمآء مشیّتک بأن تقدّر لی ما تقرّ به عینی و تطمئنّ نفسی و یفرح قلبی انّک انت المقتدر الّذی لا تمنعک شؤونات العباد و لا زماجیر من فی البلاد ای ربّ ترانی متمسّکاً بک و متوکّلاً علیک لا تجعلنی محروماً عمّا عندک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الّا انت القویّ القدیر

اولیای حقّ را در هر بلدی از بلاد ملاقات نمودی از قبل مظلوم تکبیر برسان و بعنایت حقّ جلّ جلاله بشارت ده بگو امروز روز خدمت و نصرتست و نصرت باعمال طیّبه و اخلاق مرضیّه بوده و خواهد بود جهد نمائید شاید تشنگان بادیۀ بیان ببحر معانی فائز گردند و افسردگان تازه شوند و مردگان بزندگی دائمی برسند البهآء من لدنّا علیک و علیهم و علی الّذین شربوا رحیق العرفان من ایادی عطآء ربّهم المشفق الکریم