کتابخانه

قد ارسل الی حضرتک عریضة من قبل و تلک مرّة اخری

فهرست مطالب

محبوب روحانی جناب ع‌ل قبل اک علیه بهآء اللّه الأبهی به لحاظ انور ملاحظه فرمایند

بسم اللّه الأمنع الأقدس الأبدع الأبهی

قد ارسل الی حضرتک عریضة من قبل و تلک مرّة اخری لأنّ کلّما یتوجّه الیک احد یشتعل قلبی بنار ذکرک و محبّتک و یأمرنی بالذّکر و الثّنآء لحضرتک ولو انّ ذکر مثلی لا یلیق لمن اختصّه اللّه لخدمة امره و اظهار کلمته و تبلیغ خلقه و نسأل اللّه تعالی بأن یوفّقنی علی ما یکون لائقاً لأحبّائه الّذین انقطعوا عن دونه و قاموا علی نصرة امره بین العالمین از قبل که جناب ملّا محمّد علی عازم بودند جواب نامۀ آن محبوب بتفصیل معروض و ارسال شد و حال هم چون جناب امین و ملّا ابوالحسن و آقا حسن علیهم بهآء اللّه عازم بودند بر خود لازم شمردم که مجدّد بذکر آن محبوب مشغول شوم انشآءاللّه عریضۀ قبل رسیده کتب هم چنانچه از قبل عرض شد ارسال گردید هر نفسی بخواهد نسخه نماید التفات فرمائید ولکن بسیار تأکید لازمست که حفظ نمایند که سیاه نشود و ضایع نگردد و در اینجا چون صحّاف موجود نبود لذا بی‌جلد ارسال شد از احبّای ارض طال مناجات خواسته بودند هر قدر ممکن شود بایشان برسانید و در این ایّام کتاب اقدس از سماء مقدّس نازل طوبی لمن ینظر فیه و یتفکّر فیما نزّل من آیات ربّه المهیمن القیّوم و سبب آنکه در سنین معدوده از اطراف بعضی مسائل در احکام الهیّه سؤال نمودند ولکن قلم اعلی متوقّف در ارض سرّ بلسان پارسی مختصری نازل ولکن بطرفی ارسال نشد حسب الأمر در محل محفوظ بود تا آنکه در این ایّام مجدّداً عرایض سائلین بساحت اقدس حاضر لذا بابدع الحان بلسان آیات این کتاب بدیع منیع نازل و چون جناب آقا ج‌م علیه بهآء اللّه در اینجا تشریف داشتند آنچه حال مصلحت اظهار آن بود بایشان عنایت فرمودند یعنی اذن فرمودند که نسخه از آن بردارند انشآءاللّه بآن فائز خواهید شد و بمقتضای حکمت عمل خواهید فرمود طوبی لذی ذائقة یجد حلاوتها و لذی بصر یعرف ما فیها و لذی قلب یطّلع برموزها و اسرارها تاللّه یرتعد ظهر الکلام من عظمة ما نزّل فیها و الاشارات المقنّعة لشدّة ظهورها

حسب الأمر آنکه باید بکمال جهد و سعی باتّفاق و اتّحاد احباب ناظر باشند باید در کلّ احیان ناظر بأمر و علوّ آن باشند منقطعاً عن کلّ الجهات وقتی لسان عظمت باین بیان ناطق بنویس بجناب علی علیه بهآء اللّه که خدمت تو در نظر بوده و خواهد بود و عنداللّه ضایع نخواهد شد و از نفوسی محسوبی که میفرماید لا خوف علیهم و لا هم یحزنون لذا باید از بعضی امورات واردۀ از احبّا مکدّر نشوند و محزون نباشند بکمال انقطاع و توکّل در تألیف و تحبیب و اجتماع مشغول باشید بقسمی که اگر ضرّ هم بر شما وارد شود لا بأس چه که عمل طیّب نزد عالم و آمر مستور نخواهد ماند عنقریب اجر آنچه عمل نموده‌اید و آنچه را در سبیل حقّ حامل گشته‌اید خواهید مشاهده نمود ان اشکر و کن من الشّاکرین انتهی دیگر امید چنانست که همۀ احیان احوالات مبارک را مرقوم فرمائید چه که سبب فرح قلب این عبد فانی بوده و خواهد بود انّما البهآء علیک و علی من یحبّک و علی من یسمع قولک و علی من یؤانس مع حضرتک خالصاً لوجه اللّه المقتدر العزیز الکریم

خ‌ادم‌اللّه

مورّخۀ ١۵ جمادی‌الأوّل ١٢٩٠