کتابخانه

قلم اعلی در اکثری از الواح احبّای الهی را بحکمت امر فرموده و حکمت را اسّ اساس قرار داده

فهرست مطالب

ص

جناب حاء علیه من کلّ بهآء ابهاه

بنام دوست یکتا

قلم اعلی در اکثری از الواح احبّای الهی را بحکمت امر فرموده و حکمت را اسّ اساس قرار داده مع‌ذلک بعضی از آن تجاوز نموده و سبب نباح کلاب و ضوضاء عوام گشته چنانچه شنیده‌اید اگر عباد مقبلین باوامر ربّ العالمین عمل مینمودند البتّه نفحات عذاب مشرکین و منافقین را احاطه مینمود اگرچه جمال علیه بهآء اللّه مقصودش نصرت حقّ بوده ولکن چون بغیر امر اللّه واقع شده سبب احتجاب جمعی گشته اکثری از ناس ضعیفند بمجرّد قولی مضطرب و خائف میشوند هیچ ناصری الیوم از برای حقّ قویّ‌تر و مقتدرتر از حکمت نبوده و نیست طوبی لمن توجّه الیها و تمسّک بها من لدن ربّه الآمر العلیم عجب است که بعضی از نفوس هنوز ادراک ننموده‌اند که اجل مقدّر است لا یستبق و لا یتأخّر الیوم باید هر نفسی متابعت امر اللّه نماید و خلاف حکمت از او ظاهر نشود در این صورت اگر مطالع بغی و شقاوت بر سفک دمش قیام نمایند بأسی نبوده و نیست چه که فی سبیل اللّه واقع شده و هر نفسی از کأس موت خواهد آشامید و اگر این امر محتوم للّه واقع شود البتّه نیکوتر و محبوبتر است باید اقویا در کلّ احیان ضعفا را ملاحظه نمایند انّ رحمته سبقت العالمین طوبی لک بما وفیت بمیثاق اللّه و تمسّکت بالحکمة الّتی امرت بها فی الزّبر و الألواح احبّای آن ارض را بعنایات الهیّه و الطاف ربّانیّه مسرور دارید قد ورد علیهم ما ورد علی اصفیآء اللّه من قبل انّا کنّا شاهدین کبّر من قبلی علی وجه الحآء انّه من المذکورین لدی العرش علیه بهآء اللّه ربّ العالمین و علی اخیک الآخر و علی الّذین معک و علی احبّآء اللّه المهیمن القیّوم