کتابخانه

ای امة‌اللّه استقامتت بر امر اللّه در الواح مذکور و از قلم قدم مسطور

فهرست مطالب

ق

امّ محمّد تقی

بنام خداوند یکتا

ای امة‌اللّه استقامتت بر امر اللّه در الواح مذکور و از قلم قدم مسطور حمد کن محبوب عالم را که بحبّش فائز شدی و بذکرش ذاکر بسی از رجال الیوم از ذکر غنیّ متعال و عرفان او محروم و ممنوع شده‌اند و بسی از نساء که بافق اعلی ناظرند و بقمیص محبّت محبوب عالم مزیّن گشته‌اند هذا من فضل اللّه یعطیه من یشآء قسم بمطلع اسرار قدم نفسی لحبّ اللّه برنمیآید مگر آنکه نفحۀ معطّرش در پیشگاه حضور مالک ظهور حاضر اجر هیچ عملی ضایع نشده و نخواهد شد طوبی لک ثمّ طوبی لک تو از امائی محسوبی که محبّت نسبت ترا از شاطی بحر عنایت و مکرمت منع ننمود انشآءاللّه لم‌یزل و لایزال در ظلّ الطاف رحمن مستریح باشی و بفضلش مطمئن بذکر حقّ مشغول باش و بعنایتش مسرور

دنیا در مرور و آنچه باقی حبّ الهی انشآءاللّه در کلّ عوالم طائف حول حقّ باشی و از دونش فارغ و آزاد طوبی لابنک الّذی آمن باللّه المقتدر العزیز الحکیم کبّر من قبلی علی وجهه انّا نذکره بالحقّ انّ ربّک لهو الغفور الکریم ینبغی له ان یستقیم علی شأن لا تضطربه اوهام الّذین کفروا و لا کلمات المشرکین انّ الّذین انقطعوا فی سبیله اولئک من اصحاب الیقین یصلّینّ علیهم اهل الرّضوان انّ ربّک لهو العلیم الخبیر