کتابخانه

اگر برود بخواند اودعت نفسی تحت حفظک و حمایتک

فهرست مطالب

منصور

اگر برود بخواند

اودعت نفسی تحت حفظک و حمایتک فاحفظها یا حفّاظ العالمین

اگر نه مرتبه بخواند بهتر است