کتابخانه

ح‌س صریر قلم اعلی و حفیف سدرۀ منتهی مرتفع

فهرست مطالب

آباده

جناب میرزا محمّد حسین خ‌ا علیه بهآء اللّه

بنام دانای یکتا

ح‌س صریر قلم اعلی و حفیف سدرۀ منتهی مرتفع طوبی از برای نفسیکه باصغا فائز گشت یا ایّها المذکور لدی المظلوم براستی میگویم امروز سبب ارتفاع و ارتقاء وجود تقوی اللّه است وصیّت حقّ را بخلق برسان بگو یا قوم جهد نمائید شاید باسم حضرت قیّوم از رحیق مختوم بیاشامید امروز اهل فردوس اعلی و اصحاب جنّت علیا یکدیگر را بظهور مکلّم طور بشارت میدهند چه که جذب ندا کل را اخذ نموده و اشراق نیّر جمال کل را منقلب ساخته من غیر قصد حرکت مینمایند طوبی از برای عبادیکه خود را از نفحات این ایّام محروم ننمودند و بذیل تقدیس و حبل تنزیه تمسّک و تشبّث جستند البهآء من لدنّا علیک و علی من معک و یحبّک لوجه اللّه ربّ العالمین