کتابخانه

یا علی قبل اکبر ذکرت در منظر اکبر بوده و هست قد فزت بلوح لاح من افقه نیّر عنایة ربّک الکریم

فهرست مطالب

جناب استاد علی اکبر بنّا علیه بهآء اللّه

هو السّامع العلیم الخبیر

یا علی قبل اکبر ذکرت در منظر اکبر بوده و هست قد فزت بلوح لاح من افقه نیّر عنایة ربّک الکریم چندی قبل لوح امنع اقدس مخصوص آن جناب مع الواح منزله ارسال شد از حقّ میطلبیم عباد خود را از بحر معانی مستورۀ در آیات محروم نفرماید و از صراط واضح مبین منع ننماید اولیا را تکبیر برسان و بعنایت و الطاف حقّ بشارت ده بگو از نار فتنه و فساد که از قساوت قلوب عباد مشتعل شده محزون مباشید قسم بانوار وجه الهی که از افق اعلی مشرق و لائحست این امور سبب اعلاء کلمة اللّه بوده و هست عنقریب کل بفنا راجع و یری المقرّبون الأمر کلّه للّه ربّ العالمین البهآء اللّائح من افق سمآء رحمتی علیک و علی کلّ صبّار شکور نظر بحکمت منزله کل را از اقرار و اعتراف باین امر امام وجوه منع نمودیم للکلّ ان یتمسّکوا بما قیل من قبل التّقیّة دینی و دین آبائی