کتابخانه

یا امتی چه بسیار از رجال که در قرون و اعصار منتظر ظهور بودند

فهرست مطالب

ز

امة‌اللّه امّ عبدالمطّلب

هو المشرق من الأفق الأعلی

یا امتی چه بسیار از رجال که در قرون و اعصار منتظر ظهور بودند و چون نور از افق عالم اشراق نمود کل معرض مگر معدودی هر یک از اماء بعرفان مالک اسماء فائز او از رجال در کتاب مذکور و از قلم اعلی مسطور حمد کن محبوب عالم را که ترا تأیید فرمود بر عرفان مطلع آیات و مظهر بیّنات این فضل عظیمست و این عنایت بزرگ باسم حقّ حفظش نما انّ المظلوم یذکر فی هذا المقام امته الأخری و یبشّرها بعنایة اللّه المهیمن القیّوم البهآء علیک و علی اللّائی آمنّ بالعزیز الودود