کتابخانه

انشآءاللّه لم‌یزل و لایزال از کوثر عرفان محبوب امکان بیاشامید

فهرست مطالب

اخت من فاز و طاف

بنام دوست یکتا

انشآءاللّه لم‌یزل و لایزال از کوثر عرفان محبوب امکان بیاشامید و در ظلّ سدرۀ امر ساکن باشید ای امة‌اللّه چه بسیار از علما و عرفا بهواهای نفسیّه و غرور علوم ظاهره از شطر احدیّه محروم ماندند و تو بعرفان سدرۀ منتهی که الیوم مابین ارض و سماء ندا مینماید فائز شدی از بحر عرفان آشامیدی و از رحیق محبّت رحمن چشیدی ان اشکری ربّک بهذا الفضل العظیم قسم بآفتاب حقیقت که ذکر شما در کتاب الهی از قلم جلیّ ثبت شده و نزد ملأ اعلی و سکّان فردوس ابهی مذکوری چه که در سبیلش دیدی و شنیدی آنچه را که قانتات در اعصار قبل دیدند و شنیدند زود است که نام ظلم‌کنندگان از عالم محو شود و اسامی شما بمثابۀ ستارۀ سحری از آفاق سماء بیان لائح و منیر مشاهده گردد البهآء علیک و علی اللّواتی ما منعتهنّ الشّؤونات عن منزل الآیات و ترکن ما عندهنّ و اخذن ما امرن به من لدی اللّه ربّ العالمین