کتابخانه

امروز بیان ناطق و مراتب عشّاق عنداللّه فوق مقامات اهل عالم مشهود

فهرست مطالب

هو اللّه تعالی شأنه البیان

امروز بیان ناطق و مراتب عشّاق عنداللّه فوق مقامات اهل عالم مشهود جذب و شوری در مدینۀ انقطاع از عشّاق ظاهر سبحان‌اللّه مشرکین بظلم متمسّک و آن را سبب اطفاء نور دانسته و میدانند ولکن غافل از آنکه ید قدرت الهی آن را بدهن تبدیل نماید و بر نور مصباح بیفزاید جلّ الکریم ذو العزم العظیم الّذی یفعل ما یشآء بأمره المحکم المتین یا علی قبل محمّد قد ذکرک غصنی امام وجهی ذکرناک بهذا الکتاب المبین از حقّ میطلبیم در جمیع احوال ترا بر خدمت امر و خدمت افنان مؤیّد فرماید اوست سامع و مجیب و اوست قادر و توانا