کتابخانه

یا ایّها المتمسّک بحبل العمل و البیان

فهرست مطالب

ع‌ش

جناب عبدالحسین خان من ه‌م علیه بهآء اللّه

هو المشرق من افق البرهان

یا ایّها المتمسّک بحبل العمل و البیان حبّذا عملک فی سبیل اللّه و حبّه و خلوصک فی ایّامه و اقبالک بعد اعراض خلقه نسأله تعالی ان یؤیّدک فی کلّ الأحوال انّه هو الغنیّ المتعال للّه الحمد عملت بعزّ قبول فائز و علامت آن آنکه جناب فضل علیه فضل اللّه و بهائه ذکرت نموده و بساحت اقدس ارسال داشته و علامت اخری این لوح امنع اقدس که از سماء مشیّت نازل لعمر اللّه لو تمرّ نفحاتها علی العظم الرّمیم لتراه قائماً ناطقاً بثنآء نبإ اللّه العظیم و علامت دیگر آنکه ذکرت در ساحت اقدس باقی و دائم طوبی لک و لامساکک و طوبی لمن افطرک ولکن در این ظهور اعظم کتب الهی مجالس سرور برپا نموده و عرصۀ عالم را بنور فرح و ابتهاج منوّر داشته و از شرایط سرور مائدۀ سمائی و نعمتهای ارضی بوده و خواهد بود بابن مریم عرض نمودند یحیی معمّدانی صائم بود و بزهد و تقوی متمسّک و تو و اصحابت میخورید و میآشامید قال الرّوح انّه جآء یوحنّا لا یأکل و لا یشرب فتقولون فیه شیطان جآء ابن الانسان یأکل و یشرب فتقولون هو ذا انسان اکول مقصود از یوحنّا یحیی و از ابن انسان ابن مریم است نزد متبصّرین واضح و معلوم است که جمیع امور معلّق بامر و نهی است که از مشرق ارادۀ رحمانی و مشیّت ربّانی اشراق نماید اگر بفرماید صم و لا تعقبه کلمة افطر ینبغی ان تصوم الی ان تموت لذا تا حال آنچه از آن جناب ظاهر بطراز قبول فائز و حال میفرماید کل و اشرب هذا ما امرت به من لدن ارحم الرّاحمین انّه خلق آلآء الأرض و نعمائها اوّلاً لأصفیائه و اولیائه و لعباده با وجود نعما اگر نفسی خود را منع نماید نعوذ باللّه خلق اشیاء و سبب و ثمرش لغو ماند باید در جمیع احوال نظر بکلمۀ مبارکۀ یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید نمود هر چه از مصدر امر ظاهر شود حقّ لا ریب فیه باید بآن تمسّک جست و شکر نعمت در یک مقام اظهار نعمت است ولکن حزب شیعه بعضی محل و منزل و لباسشان از لطافت خارج است و آن را سبب زهد میدانند و نفس تقوی میشمرند بلی اگر این امور از فقر ظاهر بأسی نیست و عنداللّه مقبول و عند وسعت هر چه اظهار نمایند و یا انفاق کنند عنداللّه محبوب ملأ عالین و ارواح مجرّده بمقامات معطّرۀ مطهّرۀ لطیفه ناظرند چنانچه مبشّر میفرماید صلوة در لباس حریر افضل است عنداللّه و همچنین میفرماید اگر بدانم چه محل را مقرّ قرار میفرمائی هرآینه از حال امر مینمایم از وجه ماء از الماس بنا نمایند باید آن جناب شکر نمایند که سبب ظهور این لوح امنع اقدس گشتند امروز اهل بهاء اگر ممکن شود باید بغذاهای لطیفۀ معطّره متنعّم گردند ولکن طوبی لمن اختار اخاه علی نفسه انّه من المقرّبین العاملین عند اللّه الآمر الحکیم البهآء من لدنّا علیک و علی اولیائی هناک الّذین نصروا العدل و الانصاف و تمسّکوا بحبل الصّبر و الاصطبار انّهم من النّاصرین فی کتاب اللّه ربّ العالمین